Waas­land-Beveren ver­vangt tij­de­lijk voor­zit­ter Huy­ck, KV Me­che­len sust fans

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Waas­land-Beveren heeft tij­de­lijk een nieu­we voor­zit­ter. On­der­voor­zit­ter Jozef Van Re­moor­tel (fo­to) van Re­mo Friet neemt voor even de fak­kel over van Dirk Huy­ck. Die laat­ste werd door het fe­de­raal par­ket in ver­den­king ge­steld van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en pri­va­te cor­rup­tie - match­fixing in de voet­bal­we­reld - en werd vrij­ge­la­ten on­der voor­waar­den. Een van die voor­waar­den was dat Huy­ck niet in con­tact zou ko­men met Waas­land-Beveren. Die­zelf­de voor­waar­de geldt ook voor CFO Oli­vier Swolfs, die voor de­zelf­de fei­ten in ver­den­king werd ge­steld. Nog bij de fu­sie­club train­de Da­vy Roef vrij­dag weer. Hij werd in dit he­le dos­sier ver­hoord als ge­tui­ge. Ex­spe­ler Oli­vier My­ny oe­fen­de weer mee bij OHL.

KV Me­che­len

Bij KV Me­che­len zit­ten twee van de drie be­schul­dig­de be­stuur­ders van de club, hoofd­aan­deel­hou­der Oli­vier So­mers en fi­nan­ci­eel di­rec­teur Thier­ry Stee­mans, nog al­tijd in de cel. De der­de, spor­tief ver­ant­woor­de­lij­ke Ste­faan Van­roy, is vrij, maar mag geen con­tact heb­ben met de an­de­re be­stuurs­le­den. De rest van het be­stuur deed er vrij­dag al­les aan om de spe­lers, de werk­ne­mers én de fans ge­rust te stel­len van hun on­schuld. “Als club wordt er KV niets ten las­te ge­legd”, be­na­druk­te voor­zit­ter Tim­mer­mans. “We wach­ten het ver­de­re ver­loop van het on­der­zoek af en heb­ben daar het vol­ste ver­trou­wen in.” Hoofd­aan­deel­hou­der Die­ter Pen­nin­ckx sprak voor de och­tend­trai­ning de spe­lers toe en ver­ze­ker­de hen dat de fi­nan­ci­ë­le con­ti­nu­ï­teit van de club ge­waar­borgd blijft. Spe­lers en staf kre­gen wel een spreek­ver­bod op­ge­legd tot maan­dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.