“Wat op het hoog­ste ni­veau ge­beurt, zorgt voor sneeuw­bal­ef­fect in de la­ge­re reek­sen”

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

1 “Er wordt pas over een week op­nieuw ge­speeld. Ik weet niet of er tot dan meer nieuws naar bui­ten gaat ko­men. En of de clubs, toch niet van de min­ste, die be­trok­ken wa­ren in deals met Veljko­vic daar trans­pa­rant over zul­len com­mu­ni­ce­ren. En dan is er nog Waas­landBe­ve­ren dat in vie­ze pa­pie­ren is ge­raakt. Moet die ploeg de­gra­de­ren of niet? Pas als die vra­gen be­ant­woord zijn, kan er ver­der ge­gaan wor­den.” 2 “Bor­mans heeft ge­lijk, maar ik vraag me af of hij het­zelf­de ge­zegd zou heb­ben als hij di­rec­teur bij pak­weg Ant­werp of Kort­rijk zou zijn. En daar­bij, zijn ploeg (Union, nvdr.) is in han­den van een mil­jar­dair uit de gok­in­du­strie. Denk je dat die man de club heeft over­ge­no­men om Union be­ter te ma­ken? Zo zijn er veel clubs het­zelf­de lot be­scho­ren in 1B. En in eer­ste klas­se moe­ten haast al­le clubs bui­ten ‘de gro­te vijf ’ zien te over­le­ven. Als die clubs dan aan een trans­fer kun­nen ver­die­nen, doen ze dat. Of dat nu in de sche­mer­zo­ne ge­beurt of niet. Ach, er zijn zo­veel ver­ha­len waar we ons on­ge­mak­ke­lijk bij voe­len, maar nie­mand doet er iets aan. Wat op het hoog­ste ni­veau ge­beurt, zorgt voor een sneeuw­bal­ef­fect in de la­ge­re reek­sen. Een voet­bal­ler in ama­teur­li­ga ver­dient 3.000 eu­ro per maand, in het pro­vin­ci­a­le voet­bal lo­pen er spe­lers rond die 1.000 eu­ro per maand of meer op­strij­ken. Moet dat? In fei­te is het he­le sys­teem on­houd­baar ge­wor­den.”

3club­ad­vo­caat “Ik las een in­ter­view met de

van Cer­cle Brug­ge en Oos­ten­de. Hij stelt dat een ma­ke­laar in se over­bo­dig is om­dat hij de za­ken mooi­er komt voor­stel­len dan ze zijn. Daar zit een kern van waar­heid in. Maar de clubs heb­ben de­ze si­tu­a­tie wel zelf in de hand ge­werkt. Er zijn geen dui­de­lij­ke af­spra­ken over wat een ma­ke­laar mag krij­gen. Dat nu te­rug­draai­en, is erg las­tig. Maar de­ze he­le af­fai­re kan ho­pe­lijk wel een aan­zet be­te­ke­nen om er op ho­ger ni­veau iets aan te doen.”

4 Neen. Dit heeft ze­ker voor ima­go­scha­de ge­zorgd voor het Bel­gi­sche voet­bal, maar dat werd vo­rig jaar na het mis­lo­pen van Eu­ro 2020 ook al ge­roe­pen. Dit is ui­ter­aard een an­de­re si­tu­a­tie maar voor veel men­sen blijft het voet­bal een uit­laat­klep in het week­end en dat zal niet snel ver­an­de­ren. Al­leen vrees ik dat de scheids­rech­ter nu de kop van Jut gaat wor­den.”

Een voet­bal­ler in de ama­teur­li­ga ver­dient 3.000 eu­ro per maand, in pro­vin­ci­a­le zijn er spe­lers die 1.000 eu­ro of meer op­strij­ken. In fei­te is het he­le sys­teem on­houd­baar ge­wor­den Stef WIJNANTS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.