Ma­ke­laar Mi­l­inko­vic-Sa­vic in op­spraak

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Ope­ra­tie Pro­pe­re Han­den wordt stil­aan een Eu­ro­pees ver­haal. De aan­tij­gin­gen blij­ven niet be­perkt tot België en over­stij­gen de lands­gren­zen.

Ser­vië is in de ban van een mo­ge­lij­ke wit­was­ope­ra­tie van zo’n der­tig mil­joen eu­ro. Spil is ex-prof Ma­te­ja Kez­man, nu za­ken­part­ner van… De­jan Veljko­vic. Het twee­tal zou sa­men met de op­ge­pak­te Uros Janko­vic bij ver­schil­len­de trans­fers een deel in ei­gen zak heb­ben ge­sto­ken. Zo zou­den ze op de trans­fer van Ser­gej Mi­l­inko­vicSa­vic van Vo­j­vo­di­na naar Genk een be­drag heb­ben ach­ter­ge­hou­den. Pi­kant de­tail: Kez­man was spor­tief ad­vi­seur van Vo­j­vo­di­na, maar werd ma­ke­laar om de deal van Mi­l­inko­vic-Sa­vic mee te kun­nen fi­na­li­se­ren. Ook in Grie­ken­land brandt het. Daar raak­te be­kend dat de voor­zit­ter van top­club Olym­pi­akos, en liefst 27 an­de­ren ver­volgd zul­len wor­den voor match­fixing. On­der de 27: een voor­ma­lig voor­zit­ter van de voet­bal­bond, ex-refs, voor­ma­li­ge spe­lers en voor­zit­ters van an­de­re Griek­se clubs.

Vol­gens het Fran­se L’Équi­pe heeft de cri­sis ook Frank­rijk be­reikt. De UEFA zou de lo­ka­le au­to­ri­tei­ten er­van op de hoog­te ge­bracht heb­ben dat de Cham­pi­ons League-wed­strijd PSG Rode Ster Bel­gra­do ge­re­geld zou zijn. Een Ser­visch be­stuurs­lid zou bij­na vijf mil­joen eu­ro heb­ben in­ge­zet op een ne­der­laag van zijn team met min­stens vijf goals ver­schil. In het Parc des Prin­ces werd het … 6-1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.