“Sig­naal ge­ven dat wan­prak­tij­ken niet kun­nen”

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Het schan­daal in het Bel­gisch voet­bal raakt ook de sup­por­ters diep in het hart. Daar­om speelt Ed­dy Jans­sis, voor­zit­ter van de over­koe­pe­len­de fan­ver­e­ni­ging Bel­gi­an Sup­por­ters, met het idee om een ge­za­men­lij­ke ac­tie te lan­ce­ren in al­le Bel­gi­sche voet­bal­sta­di­ons. “In 2012 heb­ben we ooit met z’n al­len in de 12de mi­nuut met wit­te zak­doe­ken ge­zwaaid na een ver­ho­ging van de tic­ket­prij­zen. Mis­schien is het mo­ment nu aan­ge­bro­ken om dit te her­ha­len? Als sup­por­ters moe­ten we een bood­schap ge­ven dat de­ze wan­prak­tij­ken, die het ima­go van ons voet­bal aan­tas­ten, ab­so­luut niet kun­nen.”

Toch ver­wacht Jans­sis niet dat het schan­daal een enor­me im­pact zal heb­ben op de toe­schou­wers­aan­tal­len. “Ik ver­wacht dat de trou­we abon­nees naar het sta­di­on blij­ven gaan. Dit zal ook wei­nig im­pact heb­ben op de los­se tic­ket­ver­koop. Maar wat je nu wel hebt: de voet­bal­fan zal nog kri­ti­scher kij­ken naar spe­lers en scheids­rech­ters. Er stelt zich een ver­hoogd ri­si­co be­tref­fen­de de vei­lig­heid. Moe­ten de clubs vol­gend week­end meer po­li­tie en ste­wards in­zet­ten? Daar­naast is het toch ook frap­pant dat sup­por­ters al ja­ren ge­vi­seerd wor­den door 100 ca­me­ra’s in een sta­di­on, maar in de don­ke­re ka­mer­tjes hangt er dan weer geen en­ke­le (lacht).”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.