Cou­c­ke moet de stal uit­mes­ten

Hoe het Bel­gisch voet­bal zich­zelf moet red­den na zwar­te week

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal - Bart LAGAE/Lu­do VANDEWALLE

De Bel­gi­sche po­li­tiek en de voet­bal­we­reld kij­ken naar Pro Le­a­gue­voor­zit­ter Marc Cou­c­ke om puin te rui­men na ope­ra­tie “Pro­pe­re Han­den”. Vol­gen­de week wordt hij ont­bo­den door mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA). Als de Bel­gi­sche prof­clubs er niet in sla­gen hun stal uit te mes­ten, ris­ke­ren ze hun le­vens­lijn te ver­lie­zen: de mil­joe­nen­kor­ting op de RSZ en de be­drijfs­voor­hef­fing.

Ko­ning Voet­bal is (even) dood, lang le­ve Ko­ning Voet­bal. Ter­wijl de bal weer rol­de in het Ko­ning Bou­de­wijn­sta­di­on, de­den Pro League-voor­zit­ter Marc Cou­c­ke op de Vlaam­se tv en CEO Pier­re Fran­çois op de Frans­ta­li­ge tv vrij­dag­avond hun ui­ter­ste best om de pu­blie­ke opi­nie uit te leg­gen dat we straks weer met een ge­rust ge­moed on­ze sup­por­ters­sjaal om de hals mo­gen han­gen. De voet­bal­we­reld gaat zelf or­de op za­ken stel­len, liet Marc Cou­c­ke woens­dag­avond al met een sms we­ten aan mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA). Dat is no­dig, want de po­li­tiek heeft een gro­te stok ach­ter de deur om de clubs te straf­fen als ze hun be­lof­ten niet waar ma­ken: de mil­joe­nen­kor­ting op de RSZ en de be­drijfs­voor­hef­fing wordt af­ge­schaft. In een dos­sier van on­ze zus­ter­krant Het Nieuws­blad “FC De Fis­ca­le Kam­pi­oe­nen” werd het voor­deel voor de eer­ste­klas­sers op 70 mil­joen eu­ro kor­ting op RSZ en 57 mil­joen eu­ro voor de be­drijfs­voor­hef­fing.

Als het van fe­de­raal mi­nis­ter van Werk Kris Pee­ters (CD&V) af­hangt, mo­gen de kor­tin­gen wor­den af­ge­schaft. “De be­doe­ling van de kor­ting was om het be­roep aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken, in een tijd dat er nog niet zul­ke gro­te be­dra­gen in de sport om­gin­gen”, zei Pee­ters in een me­de­de­ling. “Ook al houdt het ge­rech­te­lijk on­der­zoek in het voet­bal niet on­mid­del­lijk ver­band met de maat­re­ge­len, we moe­ten zor­gen dat de steun die we ge­ven aan de sport op de juis­te ma­nier ge­bruikt wordt.” De eni­ge re­den waar­om Pee­ters nog niet tot ac­tie over­gaat, is om­dat hij dan ook klei­ne­re clubs en klei­ne­re spor­ten treft. Mi­nis­ter van Sport Muy­ters wil de Pro League en de KBVB nog een kans ge­ven de boel uit te mes­ten. Voor de Pro League wil hij een ont­moe­ting met voor­zit­ter Marc Cou­c­ke, voor de KBVB kan mo­ge­lijk on­der­voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he als ge­spreks­part­ner op­tre­den. Met­een zit hij dan ook met de groot­ste clubs An­der­lecht en Club Brug­ge aan ta­fel.

De pijn­pun­ten si­tu­e­ren zich voor­al op drie ni­veaus: ma­ke­laars, scheids­rech­ters en club­li­cen­ties.

1. DE MA­KE­LAARS

Veel te veel geld in een veel te klei­ne we­reld. Dat is, in een no­ten­dop, de pro­ble­ma­tiek van de voet­bal­ma­ke­laars. De ma­ke­laars­we­reld zelf is al en­ke­le ja­ren vra­gen­de par­tij voor meer re­gu­le­ring, maar in de prak­tijk vol­staat 500 eu­ro en een be­wijs van goed ge­drag en ze­den om in het vak te stap­pen. Club Brug­ge deed on­langs het voor­stel om de voor­waar­den stren­ger te ma­ken, maar dat werd af­ge­scho­ten door an­de­re clubs bin­nen de Pro League. Die be­staat sinds kort uit 24 clubs (1A en 1B sa­men) en maakt het erg moei­lijk om tot con­sen­sus en nieu­we maat­re­ge­len te ko­men. Club dacht on­der meer aan een exa­men voor ma­ke­laar (dat be­stond vroe­ger, maar werd weer af­ge­schaft) en ba­re­ma’s om bui­ten­spo­ri­ge com­mis­sie­lo­nen te ver­mij­den. Als de voet­bal­we­reld er niet uit­komt, dan kan de po­li­tiek mis­schien op­tre­den. Vlaan­de­ren speel­de met het idee om een li­cen­tie voor spe­lers­ma­ke­laars in te voe­ren, maar die bleek in strijd met de Eu­ro­pe­se dien­sten­richt­lijn. In 2014 deed de Frans­ta­li­ge li­be­raal De­nis Du­car­me in de Ka­mer een wets­voor­stel tot re­gle­men­te­ring van het be­roep van ma­ke­laar, maar ook dat voor­stel haal­de het niet. En dus is het toch weer kij­ken naar Marc Cou­c­ke of die de clubs nu wel op één lijn krijgt om de ma­ke­laars en ma­ke­laars­lo­nen aan ban­den te leg­gen.

2. DE SCHEIDS­RECH­TERS

De twee­de groep be­scha­dig­den, zijn de scheids­rech­ters. Het aan­tal be­schul­dig­de refs is be­perkt tot twee, maar het gaat wel over on­ze twee be­lang­rijk­ste scheids­rech­ters: Sé­bas­tien Del­fe­ri­è­re en Bart Ver­ten­ten. Bei­den hiel­den er op zijn zachtst ge­zegd on­ge­zon­de vriend­schaps­ban­den met ma­ke­laar De­jan Veljko­vic op na.

In het bonds­re­gle­ment staat bit­ter wei­nig over om­gangs­vor­men van refs met an­de­re per­so­nen uit het voet­bal. Er staat en­kel dat ze zich op wed­strijd­da­gen “dis­creet en neu­traal” moe­ten op­stel­len. De ge­drags­re­gels voor scheids­rech­ters aan­pas­sen, wordt een eer­ste be­lang­rij­ke taak voor de voet­bal­bond. Daar­naast gaan er stem­men op om de scheids­rech­ters­com­mis­sie he­le­maal on­af­han­ke­lijk te ma­ken. Het zou de nor­maal­ste zaak van de we­reld moe­ten zijn, maar som­mi­ge top­clubs vinden het niet kun­nen dat die com­mis­sie in België nog steeds res­sor­teert on­der de voet­bal­bond waar club­lei­ders als Bart Ver­haeg­he (Club Brug­ge) en Mehdi Bay­at (Char­le­roi) on­der­voor­zit­ter zijn.

Voor al­le dui­de­lijk­heid: die twee heb­ben recht­streeks niets te ma­ken met de scheids­rech­ters­com­mis­sie, ma­ken daar ook geen deel van uit, maar som­mi­ge clubs wil­len een vol­le­dig on­af­han­ke­lijk or­gaan voor de scheids­rech­ters.

3. DE CLUB­LI­CEN­TIES

Het laat­ste punt waar Cou­c­ke en co. werk van moe­ten ma­ken, zijn de li­cen­ties. Clubs wor­den elk jaar ge­con­tro­leerd op hun fi­nan­ci­ë­le ge­zond­heid en op wie ach­ter het geld zit. Pas on­langs werd in de voor­waar­den op­ge­no­men dat spe­lers­ma­ke­laars geen fi­nan­ci­eel be­lang moch­ten heb­ben in een club. On­der meer Moes­kroen werd er­van be­schul­digd af­han­ke­lijk te zijn van twee ma­ke­laars, Pi­ni Za­ha­vi en Fa­li Ra­ma­da­ni. Een van de pro­ble­men van ons voet­bal is dat de clubs wor­den ge­con­tro­leerd door de clubs. De li­cen­tiema­na­ger is Nils Van Bran­teg­hem en wordt be­taald door de Pro League. De com­mis­sie die over de li­cen­tie moet oor­de­len, be­staat uit on­af­han­ke­lij­ke le­den, maar be­roep kun­nen clubs al­leen maar aan­te­ke­nen bij het BAS. De he­le pro­ce­du­re om een li­cen­tie te krij­gen, wordt door de clubs zelf be­paald.

“Ei­gen­lijk moe­ten de clubs de macht uit han­den ge­ven”, ver­tel­de Phi­lip­pe Bor­mans (ex-STVV en nu Union) vrij­dag al in on­ze krant. “De clubs heb­ben een ka­der ge­cre­ëerd waar­bij be­paal­de din­gen mo­ge­lijk zijn. We moe­ten el­kaar stren­ger con­tro­le­ren en la­ten con­tro­le­ren door ex­ter­nen. Want als de po­li­tiek on­ze voor­de­len af­pakt, ko­men ve­le clubs in de pro­ble­men.”

Fo­to BELGA

Mark Cou­c­ke en Bart Ver­haeg­he kun­nen een be­lang­rij­ke rol spe­len in de we­der­op­stan­ding van het Bel­gi­sche voet­bal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.