(CEO Pro League)

Het Belang van Limburg - - Sport Voetbal -

Pier­re Fran­çois

De ex-di­rec­teur van Standard oogst­te heel wat kri­tiek voor zijn eer­ste re­ac­tie op het schan­daal. Hij had het toen over “ima­go­scha­de” voor het Bel­gisch voet­bal als­of dat op dat mo­ment zijn groot­ste zorg was. Nu moet hij de clubs over­tui­gen dat hij ook het lei­der­schap heeft om daad­krach­ti­ge her­vor­min­gen van zijn or­ga­ni­sa­tie uit te voe­ren. Dat is geen mak­ke­lij­ke taak, want 24 club­lei­ders en de po­li­tiek kij­ken op zijn vin­gers. Con­creet moet Fran­çois werk ma­ken van een stren­ge re­ge­ling voor ma­ke­laars en sa­men met de KBVB af­spra­ken ma­ken over de ar­bi­tra­ge en de li­cen­ties. Het is de Pro League die het se­mi­prof­sta­tuut voor ar­bi­ters en de VAR heeft in­ge­voerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.