“Tho­mas heeft al­les tot in de punt­jes voor­be­reid”

Tim Wel­lens keert na Lombardije met De Gendt fiet­send huis­waarts

Het Belang van Limburg - - Sport - Rob RODIERS

Hoe fiets­gek kan je zijn?! On­danks 10.479 koers­ki­lo­me­ters op de tel­ler, plakt Tim Wel­lens daar zon­dag­och­tend met ple­zier nog een dui­zend­tal ki­lo­me­ter aan vast. Daags na de lood­zwa­re Ronde van Lombardije keert de Trui­e­naar van Lot­to Soud­al im­mers in zes da­gen te­rug naar de Oost-Vlaam­se thuis­ba­sis van zijn ploeg­maat Tho­mas De Gendt.

Pas als Wel­lens vrij­dag­avond Sem­mer­za­ke be­reikt, zit zijn wie­ler­sei­zoen er de­fi­ni­tief op.

Tij­dens een whats­ap­p­con­ver­sa­tie op 29 mei van dit jaar stel­de Tho­mas De Gendt zijn Trui­en­se ploeg­maat de vraag of hij geen zin had in een fiet­strip Sem­mer­za­keCal­pé. Op tien da­gen tijd zou­den de twee twee­dui­zend ki­lo­me­ters over­brug­gen. Wel­lens ging de uit­da­ging on­mid­del­lijk aan. “Om­dat ik al lan­ger met het idee rond­liep om me aan een avon­tuur te wa­gen”, licht Tim zijn toe­zeg­ging toe. “Het ori­gi­ne­le idee werd wel da­nig aan­ge­past. We be­slo­ten on­ze trip te kop­pe­len aan on­ze laat­ste koers van het sei­zoen, om ver­vol­gens ge­du­ren­de een klei­ne week huis­waarts te fiet­sen.” Zon­dag­och­tend, één dag na hun deel­na­me aan De Koers van de Val­len­de Bla­de­ren, zet het duo Wel­lens-De Gendt van­uit het Ita­li­aan­se Co­mo koers rich­ting het Zwit­ser­se Flu­e­len. Met­een goed voor 183 ki­lo­me­ters en… zo maar even 4.047 hoog­te­me­ters! “Ik had Tho­mas ge­vraagd om niet te veel be­klim­min­gen in de rou­te op te ne­men, en hij heeft woord ge­hou­den. Op het tra­ject van de eer­ste etap­pe, die dwars door de Zwit­ser­se Al­pen loopt, ligt maar één col: de Flu­e­len­pas, goed voor 44 ki­lo­me­ter klim­men”, grin­nikt Tim. “Nu, we heb­ben af­ge­spro­ken dat we zo hard gaan rij­den als we zelf wil­len. Het moet leuk blij­ven.”

Val­par­tij

Het heeft don­der­dag geen haar ge­scheeld of de twee moch­ten de he­le ex­pe­di­tie af­bla­zen. “Klopt. Tho­mas is tij­dens de uit­ge­re­gen­de Ronde van Pi­ë­mont bij een mas­sa­le val­par­tij mee te­gen het nat­te as­falt ge­smakt. Het eer­ste waar­aan hij dacht, , was: ‘Als de trip nu maar kan door­gaan’”, ver­klapt Tim. “Zelf was ik der­tig ki­lo­me­ter eer­der, sa­men met Tiesj Be­noot, al uit de wed­strijd ge­stapt om fris­se be­nen over te hou­den voor za­ter­dag. Woens­dag had­den we na­me­lijk ook al aan Mil­aan-Tu­rijn deel­ge­no­men. Een koers waar­in ik de klim­mers­be­nen nog eens goed ge­test heb. Mis­schien ben ik bij die eer­ste be­klim­ming van Su­per­ga wat te op­ti­mis­tisch te­keer­ge­gaan? Dat zou kun­nen. Het ge­voel was al­les­zins goed. Mijn re­sul­taat (17de, nvdr) was mis­schien niet den­de­rend, maar het ni­veau in die koers lag wel bij­zon­der hoog.”

Licht ge­wij­zig­de fi­na­le

Za­ter­dag wacht Wel­lens na­ge­noeg een ko­pie van de koers van vo­rig jaar. Het eni­ge ver­schil met de edi­tie van 2017 is dat het par­cours zes ki­lo­me­ter is in­ge­kort. Dit om­dat slot­klim San Fer­mo del­la Bat­ta­glia van­we­ge drei­gen­de aard­ver­schui­vin­gen niet lan­ger op het tra­ject ligt. Dit jaar fun­geert de min­der zwa­re Mon­te Olim­pi­no als laat­ste kui­ten­bij­ter. Wat niet be­te­kent dat Il Lom­bar­dia een ge­zond­heids­wan­de­ling wordt. Want net als de voor­bije edi­ties blij­ven de Mu­ro di Sor­ma­no (geen 2 km, maar met een ge­mid­del­de stij­ging van 15,8% en een piek van 27%) en de Ci­vi­glio (4,2 km aan 9,7% ge­mid­deld) aan boord.

“Bij een koers als Lombardije komt wei­nig tac­tiek kij­ken”, weet Wel­lens. “Het zal puur een kwes­tie zijn van goe­de be­nen te heb­ben en zo lang mo­ge­lijk te over­le­ven. Wie an­ti­ci­peert is kans­loos, weet ik uit on­der­vin­ding. Twee jaar ge­le­den was ik met Kwi­at­kow­ski on­der­weg, uit­ein­de­lijk had­den we geen schijn van kans. De be­slis­sing valt wel­licht zo­als zo vaak in Ci­vi­glio, op de klim of in de daar­op­vol­gen­de af­da­ling.”

Eind­be­stem­ming Sem­mer­za­ke

On­ge­acht het re­sul­taat, zon­dag­och­tend staan voor De Gendt en Wel­lens twee nieu­we rij­wie­len klaar.

“De me­ca­ni­ciens van de ploeg heb­ben twee spe­ci­a­le Rid­ley­fiet­sen voor ons in el­kaar ge­sto­ken, in­clu­sief iets bre­de­re ban­den en schijf­rem­men. Voorts heb­ben we al het no­di­ge ma­te­ri­aal op zak: bin­nen- en bui­ten­ban­den, spa­ken, een ket­ting… Tho­mas heeft al­les tot in de punt­jes voor­be­reid. Hij weet pre­cies wat we kun­nen mee­ne­men in on­ze drie fiets­tas­sen en wat niet. En­ke­le we­ken ge­le­den heeft hij me zelfs een fo­to door­ge­stuurd met al­le kle­ding en ac­ces­soi­res die ik moest mee­pak­ken. Ne­tjes ge­sor­teerd in sta­pel­tjes. Voorts heeft hij al­le ho­tels ge­boekt. Ter­wijl ik be­zig was met de voor­be­rei­ding op het WK heeft Tho­mas al zijn vrije tijd op­ge­of­ferd om goed voor­be­reid de­ze tocht aan te vat­ten.”

Op­val­lend: de laat­ste nacht over­nach­ten Tho­mas en Tim in Che­vron, waar va­der Wel­lens een bui­ten­ver­blijf heeft. Toch is dit ge­hucht na­bij Stou­mont niet Wel­lens’ eind­be­stem­ming. “Nee, dat blijft Sem­mer­za­ke, waar Tho­mas woont. Sa­men uit, sa­men thuis. Te­gen dat mot­to wil ik niet zon­di­gen. Ook al heb ik een lang sei­zoen ach­ter de rug”, be­sluit Tim.

FO­TO PHN

Ploeg­maats Tim Wel­lens en Tho­mas De Gendt gaan sa­men 1002 ki­lo­me­ter fiet­sen.

Fo­to HB­VL

Tho­mas De Gendt stuur­de Tim Wel­lens al een fo­to van hoe zijn ba­ga­ge er­uit moet zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.