Is ve­ga­nist zijn wel ge­zond?

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Eet meer plant­aar­dig en min­der dier­lijk: dat is het ad­vies van de nieu­we, om­ge­keer­de voe­dings­drie­hoek. Maar is het wel ge­zond om al­le dier­lij­ke

pro­duc­ten te ban­nen en vol­le­dig ve­ga­nis­tisch te eten?

“We heb­ben de nieu­we voe­dings­drie­hoek een jaar ge­le­den ge­lan­ceerd en één van de ad­vie­zen is om in ver­hou­ding meer voe­ding te eten van plant­aar­di­ge oor­sprong”, zegt Loes Ne­ven van Vlaams In­sti­tuut Ge­zond Le­ven. “Uit de voed­sel­con­sump­tie­pei­ling blijkt dat er in Vlaan­de­ren al­ge­meen te veel vlees ge­ge­ten wordt. Veel vlees eten is niet goed voor de ge­zond­heid en legt zwa­re druk op het mi­li­eu. Van­daar ons ad­vies. Na­tuur­lijk is dat niet te in­ter­pre­te­ren als: ie­der­een moet ve­ge­ta­ri­ër of ve­ga­nist wor­den. Je mag per­fect drie à vier stuk­jes vlees per week eten, zo­lang je af­wis­selt met vis, ve­ge­ta­ri­sche al­ter­na­tie­ven of peul­vruch­ten, lin­zen of kik­ker­erw­ten. Een be­perk­te por­tie vlees kan dus.” Ve­ge­ta­ri­ërs eten geen vlees of vis. Ve­ga­nis­ten gaan nog een stap ver­der en we­ren ook melk, ei­e­ren of kaas. “Ve­ge­ta­risch eten past nog per­fect bin­nen ge­zon­de voe­ding”, zegt Ne­ven. “Ve­ga­nis­ten moe­ten op­let­ten dat ze geen voe­dings­te­kort op­bou­wen. Ve­ga­nis­me kan op een ge­zon­de ma­nier als je vol­doen­de ge­va­ri­eerd eet en als je een sup­ple­ment B12 neemt. En­kel bij kin­de­ren jon­ger dan twaalf en zwan­ge­re vrou­wen wordt ve­ga­nis­me af­ge­ra­den, om­dat zij een gro­ter ri­si­co op voe­dings­te­kor­ten heb­ben.” Eén van de ar­gu­men­ten die ve­ga­nis­ten ge­brui­ken is dat vlees en zui­vel in ver­band wor­den ge­bracht met kan­kers, hart- en vaat­ziek­ten en dia­be­tes. “Ook dat heb­ben wij on­der­zocht”, zegt Ne­ven. “Bij over­con­sump­tie van vlees heb je in­der­daad een ho­ger ri­si­co op al­ler­lei ziek­ten. De mees­te Vla­min­gen eten meer dan 100 gram vlees per dag, soms zelfs meer­de­re ke­ren per dag. Dat is te veel. Drie à vier keer per week een por­tie vlees van 100 gram is geen pro­bleem. Rood vlees en ge­vo­gel­te staan nog steeds in de om­ge­keer­de voe­dings­drie­hoek.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.