“Le­vens­ech­te bor­den zijn mo­biel en mi­li­eu­vrien­de­lij­ke”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Koen Sley­pen (35) is lijst­trek­ker van het so­ci­aal-pro­gres­sie­ve kar­tel Voor­uit! Dil­sen-Stok­kem. Zijn per­soon­lij­ke cam­pag­ne kost hem zo’n 500 eu­ro. Om de kie­zer op een or­gi­ne­le ma­nier te be­na­de­ren, koos hij er­voor om le­vens­ech­te bor­den te plaat­sen.

El­ke kan­di­daat van Voor­uit! krijgt 10 bor­den op le­vens­echt for­maat. “We heb­ben voor die bor­den ge­ko­zen om­dat dat toch veel ori­gi­ne­ler is dan de ge­wo­ne bor­den”, al­dus Sley­pen. “Cam­pag­ne voe­ren is vol­gens mij ook een beet­je er­uit sprin­gen.”

De le­den van de par­tij ver­plaat­sen hun bor­den zo vaak mo­ge­lijk. “Het voor­deel van on­ze man­ne­tjes is dat ze mo­biel zijn. We doen er daar­om ook lu­die­ke ac­ties mee”, al­dus Sley­pen. “Je moet dus niet ver­schie­ten als je op­eens twee de­zelf­de fi­gu­ren naar je ziet zwaai­en: on­ze po­li­ti­cus en zijn bord­kar­ton­nen al­ter ego.” Sley­pen en zijn par­tij­ge­no­ten gaan ook naast hun bor­den staan om fiet­sers aan te moe­di­gen. Ze kle­den zelfs hun man­ne­tjes war­mer aan nu het kou­der be­gint te wor­den.

Een an­de­re troef van de le­vens­ech­te bor­den is dat ze mi­li­eu­vrien­de­lij­ker zijn. “Door­dat ze ge­maakt zijn van po­ly­pro­py­leen zijn ze 100% re­cy­cleer­baar”, al­dus Sley­pen. Bo­ven­dien ko­men er geen gif­ti­ge stof­fen vrij bij de re­cy­cla­ge en kun­nen ze niet weg­waai­en zo­als af­fi­ches. “Het mi­li­eu ligt ons na aan het hart en dat wil­den we ook dui­de­lijk la­ten zien in on­ze cam­pag­ne.” Ver­schil­len­de ver­e­ni­gin­gen wil­len de bor­den na de ver­kie­zin­gen ge­brui­ken. “De bor­den krij­gen op die ma­nier een twee­de le­ven, als Hal­lo­ween­pop­pen of als voet­bal­muur”, zegt Sley­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.