“Be­lang­rijk­ste le­vens­bron zoet wa­ter is in ge­vaar”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Elk le­vend or­ga­nis­me op de pla­neet heeft wa­ter no­dig om te over­le­ven. Voor­al zoet wa­ter is es­sen­ti­eel voor het men­se­lijk le­ven en een fun­da­men­te­le hulp­bron voor na­tuur en eco­no­mie. Zoet wa­ter is een van de meest waar­de­vol­le bron­nen van on­ze pla­neet en er is geen on­ein­di­ge voor­raad van. Slechts 1% van het wa­ter in de we­reld zoet en toe­gan­ke­lijk. En die 1% wordt be­dreigd. Over­al leg­gen kli­maat­ver­an­de­ring, be­vol­kings­groei en ver­an­de­ren­de con­sump­tie­pa­tro­nen een steeds gro­te­re druk op on­ze zoet­wa­te­re­co­sys­te­men, zo­als ri­vie­ren, me­ren en nat­te ge­bie­den, re­sul­te­rend in het groot­ste ver­lies aan die­ren in het wild op de pla­neet. Vol­gens het ‘Li­ving Pla­net Re­port’ van WWF 2016 is de over­vloed aan zoet­wa­ter­soor­ten sinds de ja­ren ze­ven­tig met een ko­los­sa­le 81% ge­krom­pen.

Ook wij men­sen ver­trou­wen op ri­vie­ren voor on­ze wa­ter­voor­zie­ning en voor sa­ni­tai­re doel­ein­den, en zoet­wa­te­re­co­sys­te­men bie­den een ver­schei­den­heid aan re­cre­a­tie­ve en ge­zond­heids­voor­de­len. Wan­neer ze ge­zond zijn, hel­pen moe­ras­ge­bie­den ook bij het aan­pas­sen en ver­zach­ten van de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, om­dat ze kool­stof op­slaan en zor­gen voor een be­te­re be­heer­sing van over­stro­min­gen.

In de EU on­der­vin­den zoet­wa­te­re­co­sys­te­men de groot­ste ver­slech­te­ring en af­na­me van de bi­o­di­ver­si­teit tot nu toe. Ver­ont­rei­ni­ging, ver­nie­ti­ging van leef­ge­bie­den en over­ma­tig ge­bruik van wa­ter zijn ur­gen­te kwes­ties, voor­na­me­lijk aan­ge­dre­ven door land­bouw, wa­ter­kracht, wa­ter­ke­ring en na­vi­ga­tie. Land­bouw is een van de groot­ste boos­doe­ners om­dat het veel wa­ter ge­bruikt voor ir­ri­ga­tie en ri­vie­ren ver­vuilt met ni­tra­ten en pes­ti­ci­den. Moe­ras­ge­bie­den wor­den droog­ge­legd om ruim­te te ma­ken voor bouw­land, ter­wijl ri­vie­ren wor­den ge­bag­gerd en be­dijkt. Sa­men met de druk die wordt uit­ge­oe­fend door wa­ter­kracht, wa­ter­ke­ring en scheep­vaart, be­te­kent dit dat nog niet de helft van al­le ri­vie­ren, me­ren en wa­ter­ge­bie­den in de EU mo­men­teel als ge­zond wordt be­schouwd. Eu­ro­pa kent noch­tans de meest voor­uit­stre­ven­de wa­ter­wet­ge­ving ter we­reld. Ze wordt ech­ter niet vol­doen­de toe­ge­past door de lid­sta­ten. Bo­ven­dien loopt er nu een be­vra­ging van de wet van­we­ge de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. WWF vreest dat som­mi­ge lid­sta­ten mis­bruik ma­ken van de ge­le­gen­heid om de wet te ver­zwak­ken. Van­daar dat we ie­der­een op­roe­pen om de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie te vra­gen de wet sterk te hou­den.

→ On­der­te­ken de pe­ti­tie op www.wwf.be en

be­scherm ons zoet wa­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.