Wat plot­se vrij­heid doet met be­ren én men­sen

Is er iets met die dan­sen­de be­ren?

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Sinds 2007 zijn ze bin­nen de EU ge­woon ver­bo­den. 2007 was ook het jaar dat Bul­ga­rije tot de EU toet­rad en daar ble­ken de dan­sen­de be­ren nog veel voor te ko­men, aan de stran­den van de Zwar­te Zee en in de gro­te ste­den. ‘Vier Po­ten’, een in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie voor die­ren­wel­zijn, slaag­de er­in ze in een park van elf hec­ta­re in het plaats­je Be­lit­sa bij­een te bren­gen. Meer dan twin­tig stuks. De Pool­se re­por­ter Sza­blow­ski kwam op het idee hun spo­ren na te trek­ken en uit te zoe­ken wie de ei­ge­naars wa­ren ge­weest. Was het wel waar dat ze hun be­ren had­den le­ren dan­sen door ze als welp te slaan en door de tan­den uit hun bek te klop­pen zo­dat ze zich niet on­ver­wacht aan hun baas zou­den ver­grij­pen? Dro­geer­den ze de be­ren met al­co­hol, moesten die op een he­te plaat gaan staan, leer­den ze hun kunst­jes door ruk­ken aan een pijn­lij­ke neus­ring?

Het park in Be­lit­sa werd op die ma­nier een ‘la­bo­ra­to­ri­um voor vrij­heids­on­der­zoek’. Liet je de be­ren ge­woon vrij in het park, dan gin­gen ze dood. Ze kon­den niet eens eten zoe­ken. in 2016), be­kroond door Am­ne­sty International. Hij ver­wierf in Po­len ook be­kend­heid met een pro­ject waar­in hij met vrouw en kind een half­jaar lang ‘Pools ge­zin­ne­tje on­der het com­mu­nis­me’ speel­de. In­clu­sief stof­fen lui­ers voor zijn doch­ter­tje. Door de stu­die van de be­vrij­de be­ren zag hij met­een de pa­ral­lel­len met ex-com­mu­nis­ten zo­als hem­zelf. Van­daar dat dit boek in twee helf­ten uit­een­valt: ver­ha­len over de be­ren → Wi­told Sza­blow­ski, Dan­sen­de be­ren. Heim­wee naar het com­mu­nis­me, uitg. Nieuw Am­ster­dam, uit het Pools door Gover­dien Hauth-Grub­ben, 2018, met twee land­kaar­ten, 236 blz., 19,99 eu­ro. die niet meer dan­sen, in ne­gen hoofd­stuk­ken (lief­de, vrij­heid, win­ter­slaap, etc.) en over oud-com­mu­nis­ten die hij op­zoekt in Cu­ba, Po­len, Oe­kra­ï­ne, Al­ba­nië, Est­land, Ser­vië, Ge­or­gië en Grie­ken­land. Zui­ver re­por­ta­ge­werk. Sza­blow­ski is niet de man van gro­te ana­ly­ses. Hij por­tret­teert de man in de straat, hij no­teert wat hij ziet en schrijft op wat de men­sen hem ver­tel­len. Hij oor­deelt niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.