Af­scheid van Hen­ry met ze­ge

RODE DUIVELS thuis al 20 wed­strij­den met in­zet op een rij on­ge­sla­gen

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Kri­s­tof LIBERLOO

De Rode Duivels heb­ben vrij­dag­avond een op­tie ge­no­men op de groeps­ze­ge in pou­le 2 van de

Nations League. België won te­gen Zwitserland dank­zij twee doel­pun­ten van sco­re­ma­chi­ne Ro­me­lu

Lu­kaku. De twin­tig­ste wed­strijd met in­zet op een rij al die de Duivels niet ver­lie­zen in ei­gen huis. Ro­ber­to Mar­ti­nez en co heb­ben hun lot nu in ei­gen han­den. Vol­gen­de maand vol­gen nog du­els te­gen IJs­land en in Zwitserland. Wint België zijn groep, speelt het vol­gend jaar van 5 tot 9 ju­ni de Fi­nal Four van de Nations League.

Om wer­ke­lijk al­le mo­ge­lij­ke mis­ver­stan­den uit de weg te gaan, be­gin­nen we on­ze ana­ly­se van de Nations League-wed­strijd tus­sen België en Zwitserland van vrij­dag­avond met de quo­te­ring van de scheids­rech­ter. An­to­nio Ma­teu Lo­hez krijgt van ons een vet­te 8/10. Niet om­dat we de Spaan­se ref wil­len be­voor­de­len, ook niet om­dat we hem per­soon­lijk ken­nen. Nooit ge­spro­ken, nooit te­le­foon van ge­kre­gen. Dat Lo­hez graag ge­le kaar­ten trekt en zon­ne­bril­len draagt die nor­maal ge­zien op de neus van een rock­ster staan, we­ten we dank­zij een ar­ti­kel in de krant The Sun. De ex­cen­trie­ke ref – vrij­dag kneep hij aan de zij­lijn zelfs even in de wang van Ro­ber­to Mar­ti­nez - floot ge­woon een uit­ste­ken­de wed­strijd. Daar valt geen speld tus­sen te krij­gen.

Shaqi­ri

De Rode Duivels dan, hoe de­den zij het vrij­dag? Ook ho­ge cij­fers, al­le­maal ach­ten? Neen, toch maar niet. De Bel­gen had­den het zo­als ver­wacht niet on­der de markt te­gen een sterk Zwitserland, num­mer acht op de FIFA-ran­king. Niet dat de be­zoe­kers de ene kans na de an­de­re cre­ëer­den, ze voet­bal­den erg ge­dul­dig, met Xha­ka die voor zijn ver­de­di­ging het spel op ro­ze schoen­tjes mocht ver­de­len. Maar als ze prik­ten, was het vol ve­nijn. Shaqi­ri was de meest ge­vaar­lij­ke Zwit­ser, hij liet zich slim te­rug­val­len om ver­vol­gens scherp te pas­sen – strak over de grond – tus­sen de Bel­gi­sche ver­de­di­gers in. Zijn voor­zet rich­ting Se­fero­vic na nog geen tien mi­nu­ten spel leid­de tot een van de groot­ste mo­ge­lijk­he­den voor rust. De aan­na­me en het schot van de Ben­fi­ca­spits wa­ren on­der­maats. Drie op tien.

Ca­reras­co: ge­buis­de kop­bal

De Bel­gen von­den maar moei­lijk een ope­ning in de stug­ge Zwit­ser­se de­fen­sie. Het mees­te ge­vaar kwam va­nop af­stand (schot Ti­ele­mans) of de flan­ken (voor­zet­ten Meu­nier en Car­ras­co). Maar die ver­re knal­len en zwie­pers voor doel ble­ken tel­kens te on­zui­ver. Eén keer be­land­de zo een voor­zet van Meu­nier wel op het hoofd van Car­ras­co, maar de Chi­ne­se Dui­vel kop­te veel te ver naast. Ge­buisd voor de­ze ac­tie.

Nr 1 bij FIFA

Ro­ber­to Mar­ti­nez had voor­af aan­ge­kon­digd dat hij en zijn spe­lers de Bel­gi­sche fans met een thuis­ze­ge wil­den be­dan­ken voor de steun tij­dens het WK in Rus­land. De eer­ste match sinds de nieu­we num­mer één-no­te­ring op de FIFA-ran­king moest een groot feest wor­den.

Maar ook in de twee­de helft le­ken de Zwit­sers niet mee te wil­len wer­ken aan zo een ‘De­vils Par­ty’. Ro­me­lu Lu­kaku bracht de Bel­gen op het uur aan de lei­ding. Pas­je breed door Meu­nier en de Man U-spits schoof de bal on­der Som­mer door: 1-0. Bij Uni­ted scoor­de hij vijf wed­strij­den op een rij niet, zijn laat­ste goal daar da­teert al van 22 sep­tem­ber. Maar in het shirt van de Rode Duivels treft Lu­kaku van­uit al­le hoe­ken raak. Zwitserland scoor­de snel te­gen, na een knap in­ge­stu­deerd num­mer­tje, maar als de nood het hoogst blijkt, is Ro­me­lu Lu­kaku al­tijd héél na­bij. Hebt u een sco­re­pro­bleem, bel Lu­kaku. Eerst mis­te hij nog een niet mis­sen mo­ge­lijk­heid, maar in de slot­fa­se sloeg de Bel­gi­sche sco­re­ma­chi­ne weer toe. De 2-1 was al de 22ste goal van Lu­kaku in acht­tien in­ter­lands, in­tus­sen zit hij al aan 45 stuks in to­taal, waan­zin­ni­ge cij­fers. Ne­gen op tien, toch?

Thuis­re­pu­ta­tie

De Bel­gi­sche bonds­coach krijgt van ons ook een knap­pe ze­ven op tien. Al­weer een nieu­we ze­ge op ei­gen bo­dem. De Rode Duivels zet­ten zo een uit­ste­ken­de thuis­re­pu­ta­tie neer. Voor de laat­ste thuis­ne­der­laag in een wed­strijd met in­zet moe­ten we al te­rug naar 3 sep­tem­ber 2010, toen Duits­land met 0-1 in Brus­sel kwam win­nen. De 2-1 te­gen Zwitserland is al de twin­tig­ste kwa­li­fi­ca­tie­match op een rij die de Bel­gen niet ver­lie­zen. De Rode Duivels ne­men zo een op­tie op de groeps­ze­ge in pou­le 2 van de Nations League. Maar eerst mo­gen Ha­zard en co dins-

dag nog een ere­zaak af­has­pe­len te­gen de Ne­der­lan­ders. Dan zak­ken on­ze noor­der­bu­ren af naar Brus­sel voor een vriend­schap­pe­lij­ke wed­strijd.

BELGIË: Cour­tois – Al­der­wei­reld, Kom­pa­ny, Ver­mae­len – Meu­nier, Wit­sel, Ti­ele­mans, Car­ras­co – Mer­et­ns, Lu­kaku, Ha­zard

ZWITSERLAND: Som­mer, El­ve­di, Lang, Freuler, Se­fero­vic, Xha­ka, Ro­dri­gu­ez, Zu­ber, Zak­aria, Schär, Shaqi­ri

VERVANGINGEN: 69’ Se­fero­vic door Ga­vra­no­vic, 73’ Ver­mae­len door Boy­a­ta, 83’ Zak­aria door Fer­nan­des, 86’ Freuler door Fas­snacht, 90’ Mer­tens door T. Ha­zard

DOEL­PUN­TEN: 58’ Lu­kaku 1-0, 75’ Ga­vra­no­vic 1-1, 85’ Lu­kaku 2-1

GE­LE KAAR­TEN: geen

RODE KAAR­TEN: geen

SCHEIDS­RECH­TER: La­hoz (Spa) TOESCHOUWERS: 38.000

FO­TO BELGA

DIVISIE A - GROEP 2 België - Zwitserland 2-1 58' Lu­kaku 1-0; 76' Ga­vra­no­vic 1-1; 85' Lu­kaku 2-1 1 België 2 2 0 0 5-1 6 2 Zwitserland 2 1 1 0 7-2 3 3 IJs­land 2 0 2 0 0-9 0

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.