Durf dro­men

Het Belang van Limburg - - Verkiezingen 2018 - Door Yves Lambrix

Ein­de­lijk is het zo­ver. Zon­dag trek­ken we met zijn al­len naar de stem­bus voor de ge­meen­te- en pro­vin­cie­raads­ver­kie­zin­gen. De­ze ver­kie­zin­gen wor­den om di­ver­se re­den ra­zend span­nend. Eén: in de pe­ri­o­de 2006-2014 moesten we maar liefst zes keer naar de stem­bus. Het ge­volg was dat bur­gers en po­li­ti­ci mid­den 2014 ver­kie­zings­moe wa­ren. Na een pau­ze van vier jaar is dit nu al­ler­minst het ge­val. In­te­gen­deel, ve­len kij­ken uit naar een ou­der­wets span­nen­de ver­kie­zings­zon­dag. Twee: ook nu weer zijn er in drie­kwart van de ste­den en ge­meen­ten voor­ak­koor­den ge­slo­ten om na zon­dag sa­men ver­der te be­stu­ren. Voor­al de drie klas­sie­ke par­tij­en CD&V, sp.a en Open Vld heb­ben (in wis­se­len­de sa­men­stel­ling) af­spra­ken ge­maakt, al is op heel wat plaat­sen de deur naar N-VA open­ge­zet. Maar voor­ak­koor­den zijn ook maar wat ze zijn. Niet al­leen heb­ben ze geen en­ke­le ju­ri­di­sche waar­de, ze zijn ook erg af­han­ke­lijk van de keu­ze van de kie­zer. Die heeft al­tijd het laat­ste woord, en kan voor­ak­koor­den on­mo­ge­lijk ma­ken.

En drie: hoe­wel het zon­dag lo­ka­le ver­kie­zin­gen zijn, staat er voor de po­li­tie­ke par­tij­en ook na­ti­o­naal veel op het spel. Over ze­ven maan­den zijn het fe­de­ra­le én Vlaam­se ver­kie­zin­gen. Wie zon­dag ver­liest, gaat ge­ha­vend rich­ting 26 mei 2019. Te gro­te machts­ver­schui­vin­gen kun­nen ook in­vloed heb­ben op de wer­king van de Vlaam­se en fe­de­ra­le re­ge­ring, ook al zal die de ko­men­de maan­den meer be­zig zijn met cam­pag­ne voe­ren dan re­ge­ren. Naast de span­ning voor de uit­sla­gen, is het zon­dag­avond ook uit­kij­ken naar de co­a­li­ties die op de been wor­den ge­bracht. Na­tuur­lijk zal met bui­ten­ge­wo­ne be­lang­stel­ling wor­den ge­ke­ken naar Ant­wer­pen, waar de meest in­vloed­rij­ke po­li­ti­cus van het land zijn bur­ge­mees­ters­sjerp ver­de­digt. De uit­sla­gen in de twaalf an­de­re Vlaam­se cen­trum­ste­den zul­len dan weer als graad­me­ter fun­ge­ren om de machts­ver­schui­vin­gen tus­sen de po­li­tie­ke par­tij­en in kaart te bren­gen. In af­wach­ting wen­sen wij de bij­na 5.500 kan­di­da­ten in Limburg zon­dag al­le suc­ces. Men­sen met en­ga­ge­ment voor de sa­men­le­ving ver­die­nen dit. Aan de 1.085 on­der hen die er­in sla­gen ver­ko­zen te ra­ken, vra­gen we dat ze dur­ven dro­men, dat ze de ziel voor hun stad of ge­meen­te niet la­ten ver­dam­pen in kil ma­na­ge­ment. Im­mers, een stad zon­der dro­men is als een tuin zon­der bloe­men. En daar zit echt nie­mand op te wach­ten.

Uw krant is er he­le­maal klaar voor. Van­af zon­dag­mid­dag zet­ten we al­le men­sen en mid­de­len in om u snel en ac­cu­raat te in­for­me­ren over de laat­ste ver­wik­ke­lin­gen in on­ze 42 ste­den en ge­meen­ten en in ons pro­vin­cie­huis. De re­sul­ta­ten hier­van leest u op hb­vl.be en in on­ze maan­dag­krant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.