ZIJ BLIJ­VEN IN DE CEL

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Marc KLIFMAN

TON­GE­REN - Met ne­gen zijn ze, de ver­dach­ten die aan­ge­hou­den blij­ven in het on­der­zoek naar cor­rup­tie, wit­was­sen en match­fixing in het Bel­gi­sche voet­bal. Het gaat voor­al om “schim­mi­ge” ma­ke­laars, be­stuurs­le­den van KV Me­che­len, een lou­che ad­vo­caat en top­scheids­rech­ter Bart Ver­ten­ten. Zij blij­ven min­stens tot dins­dag op­ge­slo­ten. Ver­dacht van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie, wit­was­sen en cor­rup­tie

De­jan Veljko­vic (48): Wordt door het fe­de­raal par­ket be­schouwd als hoofd­ver­dach­te om­dat hij zich als spe­lers­ma­ke­laar ener­zijds zou ver­rijkt heb­ben met ver­do­ken com­mis­sie­lo­nen, in sa­men­spraak met ver­schil­len­de clubs uit eer­ste klas­se. Er­ger nog: hij wordt ook gel­inkt aan match­fixing in de de­gra­da­tie­strijd tus­sen KV Me­che­len en Waas­land-Beveren.

Thier­ry Stee­mans: Fi­nan­ci­eel di­rec­teur bij KV Me­che­len. Er zijn ster­ke aan­wij­zin­gen dat de be­stuurs­le­den van Me­che­len wed­strij­den in de de­gra­da­tie­strijd pro­beer­den te be­ïn­vloe­den. Voor­al te­gen Stee­mans we­gen de be­schul­di­gin­gen zwaar.

Oli­vier So­mers (47): Hoofd­aan­deel­hou­der en “ster­ke man” van KV Me­che­len. Zelf­de ver­haal als bij Stee­mans. Ook hij werd woens­dag­och­tend op­ge­pakt voor een lang­du­ri­ge on­der­vra­ging door de ge­rech­te­lij­ke po­li­tie in Leu­ven. De on­der­zoeks­rech­ter be­slis­te om hem even­eens aan te hou­den.

Ver­dacht van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en wit­was­sen

Mo­gi Bay­at (44): Het fe­de­raal par­ket ver­denkt hem er­van dat hij als ma­ke­laar spe­lers en clubs ja­ren­lang be­dot heeft om zijn ei­gen ri­an­te winst­mar­ges op trans­fers zo groot mo­ge­lijk te ma­ken. Er zijn ook aan­wij­zin­gen dat hij – frau­du­leus aan­ge­koch­te – luxe­hor­lo­ges ca­deau deed bij het re­ge­len van zijn con­trac­ten en com­mis­sies.

Ma­rija Bo­go­je­vs­ka: De echt­ge­no­te van de om­stre­den spe­lers­ma­ke­laar en hoofd­ver­dach­te De­jan Veljko­vic. Het ge­recht ver­denkt haar er­van dat ze goed wist waar­mee haar man be­zig was en deel­de in de win­sten.

Lau­rent De­nis (46): Werd eer­der al ver­oor­deeld voor zijn aan­deel in de zaak-Ye en komt nu op­nieuw in het vi­zier van de speur­ders om­dat hij dik­ke maatjes is met Mo­gi Bay­at. Vol­gens het fe­de­raal par­ket hielp De­nis de voet­bal­ma­ke­laar met het ver­slui­zen van zijn cen­ten en stond hij ook in voor de op­maak van spe­lers­con­trac­ten.

Ver­dacht van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en pri­va­te cor­rup­tie

Bart Ver­ten­ten (30): Vol­gens het fe­de­raal par­ket zijn er on­der meer af­spra­ken ge­maakt tus­sen Veljko­vic, Ver­ten­ten en di­ver­se be­stuurs­le­den van Waas­land-Beveren bij mo­ge­lij­ke be­ïn­vloe­ding van de de­gra­da­tie­strijd.

Ver­dacht van wit­was­sen

Ka­rim Me­j­ja­ti: De Brus­sel­se voet­bal­ma­ke­laar wordt be­schouwd als de rech­ter­hand van Mo­gi Bay­at, en zou vol­gens het ge­recht een van diens stro­man­nen zijn.

Dra­gan Sil­ja­noski: Ex-ma­na­ger van Club Brug­ge-coach Ivan Le­ko. De Ma­ce­do­ni­sche ex-spe­ler van Ant­werp wordt voor­al gel­inkt aan de en­tou­ra­ge van De­jan Veljko­vic.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.