DIT VINDEN ZIJ VAN MO­BI­LI­TEIT IN LIMBURG

“Hier plei­ten ze voor meer open­baar ver­voer en in Brus­sel draai­en ze zelf de geld­kraan dicht”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

“Het is ge­woon hy­po­criet: de par­tij­en die hier plei­ten voor meer open­baar ver­voer zijn de­zelf­de par­tij­en die in Brus­sel de geld­kraan dicht­draai­en. Drie mil­jard eu­ro heb­ben N-VA, CD&V en sp.a be­spaard: de vroe­ge en la­te bus­sen zijn af­ge­schaft, we heb­ben niet eens meer een recht­streek­se trein naar Ant­wer­pen. Maar ze ge­ven wel vier mil­jard aan be­drijfs­wa­gens. Pas op, ik gun die men­sen dat. Maar in­ves­teer a.u.b. in open­baar ver­voer in Limburg. De spoor­lij­nen lig­gen er. Neen, ze wil­len vlak er­naast een tram­lijn, waar­voor ze aan het ont­ei­ge­nen zijn. Ter­wijl het per­fect op dat spoor kan.” “Het is al­tijd ge­mak­ke­lijk om te plei­ten voor meer mid­de­len voor het open­baar ver­voer, maar la­ten we al eens star­ten met het juis­te ge­bruik van de mid­de­len die we in het ver­le­den kre­gen. Neem nu Spar­ta­cus­lijn 1 Has­selt-Maas­tricht. Die lijn zal men­sen weg­trek­ken uit Limburg, ter­wijl de cen­ten be­ter in­ge­zet kun­nen wor­den voor de ont­slui­ting van het Maas­land en Noord-Limburg. Dat de re­ge­rings­par­tij­en het on­der­ling on­eens zijn, helpt ook niet. Het wordt in Limburg steeds moei­lij­ker om een front te vor­men over de par­tij­gren­zen heen. Dat ver­zwakt ons.”

“We moe­ten eerst en voor­al in­zet­ten op be­te­re trein­ver­bin­din­gen, voor­al met de pro­vin­cie­hoofd­ste­den zo­als Ant­wer­pen. Ik heb ge­le­zen dat NMBS-CEO Sop­hie Du­t­ordoir dat be­gre­pen heeft, maar het is te ho­pen dat ze er ook echt werk van maakt. Daar­naast moe­ten we meer in­ves­te­ren in fiets­snel­we­gen om de elek­tri­sche fiets als al­ter­na­tief te fa­ci­li­te­ren. Tot slot wer­ken we met de Lim­burg­se po­li­ti­ci aan een op­los­sing voor de Noord-Zuid­ver­bin­ding. Of we dat een nieuw SALK-plan noe­men of niet, het is be­lang­rijk dat we de­ze za­ken de ko­men­de ja­ren re­a­li­se­ren.”

Kim De Wit­tePVDAChris Jans­sensVlaams Be­lang

Johan Da­nenGroen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.