Met ha­ken­kruis en gi­taar te­gen jo­den en vluch­te­lin­gen

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus - Door Gui­do Cloos­ter­mans

Er is een dui­de­lij­ke toe­na­me van het aan­tal con­cer­ten dat wordt ge­bruikt om nieu­we mi­li­tan­ten aan te trek­ken, de be­we­ging fi­nan­ci­eel uit te bou­wen en ban­den aan te

ha­len met ge­lijk­ge­zin­den

The­mar, een dorp­je van 3.000 in­wo­ners in de Duit­se deel­staat Th­ü­rin­gen, 15 ju­ni 2017. Meer dan een jaar voor een ma­ni­fes­ta­tie van en­ke­le dui­zen­den ex­treem­recht­se mi­li­tan­ten in Chem­nitz het land wak­ker schud­de, zijn er in het dorp­je met zijn ty­pi­sche vak­werk­huis­jes ruim 6.000 ne­o­na­zi’s uit heel Eu­ro­pa sa­men­ge­ko­men voor een con­cert on­der de ti­tel

Rock ge­gen Überf­rem­dung, rock te­gen de bui­ten­land­se in­va­sie.

De po­li­tie is mas­saal aan­we­zig, con­tro­leert iden­ti­tei­ten en stelt pro­ces­sen-ver­baal op voor het dra­gen van ver­bo­den sym­bo­len zo­als ha­ken­krui­sen, maar het komt niet tot on­ge­re­geld­he­den. Een jaar eer­der had een ge­lijk­aar­dig con­cert am­per 500 be­zoe­kers aan­ge­trok­ken. Het ter­rein wordt ter be­schik­king ge­steld door een plaat­se­lijk func­ti­o­na­ris van de AfD.

Po­gin­gen om het con­cert te ver­bie­den, heb­ben geen suc­ces. Or­ga­ni­sa­to­ren van ne­o­na­zi­con­cer­ten doen dat on­der het mom van een po­li­tie­ke bij­een­komst die valt on­der het recht op vrije me­nings­ui­ting. Tra­di­ti­o­ne­le po­li­tie­ke bij­een­kom­sten zijn dit ech­ter al­ler­minst. Op clan­des­tien ge­maak­te film­pjes is te zien hoe de toeschouwers her­haal­de­lijk en met over­ga­ve Sieg Heil roe­pen, an­ti­se­mi­ti­sche leu­zen scan­de­ren en mas­saal de Hit­ler­groet bren­gen, wat in Duits­land ver­bo­den is.

Rel­len

Vo­rig week­end ging het feest­je ech­ter niet door. De or­ga­ni­sa­to­ren had­den niet de juis­te toe­la­ting om de eni­ge toe­gang tot het fes­ti­val­ter­rein te ge­brui­ken. Ruim 750 mi­li­tan­ten trok­ken dan maar naar een buur­ge­meen­te, waar hun fes­ti­val uit­mond­de in scher­mut­se­lin­gen met de po­li­tie.

Een van de groe­pen die het voor­bije week­end in Th­ü­rin­gen op de af­fi­che ston­den, heet Stah­l­ge­wit­ter. Songs van Stah­l­ge­wit­ter he­ten ‘Auf­trag Deut­s­ches Reich’ en ‘Ruhm und Ehre der Waf­fen SS’. Een an­der mu­zi­kaal com­bo is Gi­gi & die Brau­nen Stadt­mu­si­kan­ten, dat uit­pakt met ti­tels als “Adolf Hit­ler Lebt’ en ‘Braun is Beau­ti­ful’. Geen nood, be­gin no­vem­ber is er een her­kan­sing. Op 2 en 3 no­vem­ber or­ga­ni­seert een an­de­re or­ga­ni­sa­tie in Ostritz een ge­lijk­aar­di­ge ma­ni­fes­ta­tie. Schild und Sch­wert de af­kor­ting is veel­zeg­gend - een fes­ti­val on­der het mot­to Für Frie­den und Frei­heit, met als hoog­te­punt een op­tre­den van zo­ge­noem­de hate­co­re-groe­pen. Or­ga­ni­sa­tor is Thor­sten Hei­se, een oud­ge­dien­de van de ex­treem­recht­se par­tij NPD. Hei­se or­ga­ni­seer­de in april nog een her­den­king van de ge­boor­te­dag van Adolf Hit­ler waar zo’n 1.000 ne­o­na­zi’s kwa­men op­da­gen.

Toe­na­me

Mu­ziek­con­cer­ten wor­den een steeds be­lang­rij­ker plat­form voor de ne­o­na­zis­ti­sche sce­ne. Uit cij­fers van het Duit­se mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken blijkt dat er in de eer­ste zes maan­den van dit jaar in Duits­land 131 ex­treem­recht­se con­cer­ten wer­den ge­or­ga­ni­seerd die sa­men meer dan 13.000 be­zoe­kers over de vloer kre­gen. In 2017 tel­den de au­to­ri­tei­ten net geen 300 ne­o­na­zis­ti­sche con­cer­ten en zan­g­avon­den. Ook het Bun­de­samt für Ver­f­as­sungs­schutz ziet een dui­de­lij­ke toe­na­me van het aan­tal con­cer­ten, die wor­den ge­bruikt om nieu­we mi­li­tan­ten aan te trek­ken, de be­we­ging fi­nan­ci­eel uit te bou­wen en ban­den aan te ha­len met ge­lijk­ge­zin­den, met an­de­re woor­den: net­wer­ken voor na­zi’s. De bin­nen­land­se vei­lig­heids­dienst schrijft dat vo­rig jaar in The­mar zo’n 6.000 mi­li­tan­ten 35 eu­ro be­taal­den om deel te ne­men.

Net­werk

De mees­te ac­ti­vi­tei­ten wor­den clan­des­tien ge­or­ga­ni­seerd, in klei­ne en pri­va­te kring, maar steeds va­ker ko­men de or­ga­ni­sa­to­ren van na­zi-fes­ti­vals ook open­lijk naar bui- ten. Ze heb­ben al­le­maal hun ei­gen web­si­te, via het in­ter­net on­der­hou­den ze goe­de con­tac­ten, ook in­ter­na­ti­o­naal. Op de mu­ziek­fes­ti­vals ont­moe­ten oud­ge­dien­den hun nieu­we re­kru­ten. Mi­li­tan­ten van ge­weld­da­di­ge or­ga­ni­sa­ties zo­als Com­bat 18 - niet toe­val­lig naar de eer­ste en acht­ste let­ter van het al­fa­bet - ont­moe­ten er hun ge­loofs­ge­no­ten van Blood & Honour. Op beel­den die cir­cu­le­ren op het in­ter­net is on­der an­de­re An­dré E. te zien. An­dré E. ge­niet cult­sta­tus bin­nen ex­treem­rechts. Hij werd in het NSU-pro­ces ver­oor­deeld voor me­de­plich­tig­heid aan moord­po­ging.

Ook de con­cer­ten van Rock ge­gen Überf­rem­dung wor­den door een voor­ma­lig NPD-mi­li­tant ge­or­ga­ni­seerd. Tom­my Fren­ck, een ge­di­plo­meer­de kok, baat in Th­ü­rin­gen het ca­fé-res­tau­rant Gol­de­ner Löwe uit, een pleis­ter­plaats voor ex­treem­rechts en uit­vals­ba­sis van zijn post­or­der­be­drijf voor ne­o­na­zi-mo­de. T-shirts met de op­druk ‘HKNKRZ’, de af­kor­ting van Ha­ken­kreuz, en ‘HTLR’, wat staat voor ‘Hei­mat, Tra­di­ti­on, Loy­a­lität en Re­spect’ ver­ko­pen er als zoe­te brood­jes. Daar­bij wor­den de gren­zen van de wet­te­lijk­heid op­ge­zocht. De tekst ‘Adolf war der bes­te’ ver­wijst dan naar een over­le­den oom.

De or­ga­ni­sa­tie van ver­koop van T-shirts en al­ler­lei snuis­te­rij­en zijn in­mid­dels be­lang­rij­ke in­kom­sten­bron­nen. Vol­gens Spie­gel TV zou het daar­bij gaan over hon­derd­dui­zen­den eu­ro’s, die voor een deel in de be­we­ging wor­den ge­ïn­ves­teerd.

FO­TO HB­VL

In Apol­da kwam het vo­rig week­end tot rel­len tus­sen po­li­tie en ne­o­na­zi’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.