Blij­ven zit­ten ver­plicht op be­drijfs­feest­je maar niet op trouw­feest

Van­daag treedt fa­se 4 van de exit­stra­te­gie in wer­king. On­danks pro­test blij­ven dan­cings en nacht­clubs dicht. Ker­mis­sen zijn wel op­nieuw toe­ge­la­ten.

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - EXIT­STRA­TE­GIE HASSELT Tim­mie van Die­pen

De re­ge­ring maak­te vo­ri­ge week al be­kend dat van­daag een aan­tal re­gels ver­soe­peld zouden wor­den. Toch was er nog heel wat on­dui­de­lijk­heid. Gis­te­ren, nau­we­lijks een hal­ve dag voor het in­gaan van de maat­re­ge­len, hak­ten de re­ge­rings­lei­ders de kno­pen door.

Van­af van­daag mo­gen niet al­leen mark­ten weer een on­be­paald aan­tal kraam­pjes tel­len, ook rom­mel­mark­ten en ker­mis­sen zijn weer toe­ge­staan, tel­kens met 1 be­zoe­ker per 1,5 lo­pen­de me­ter. Mo­gen ook op­nieuw: trouw­fees­ten en re­cep­ties met 50 gas­ten.

Om­wil­le van het pri­vé­ka­rak­ter tel­len hier wel de re­gels van de ho­re­ca, maar hoe­ven de gas­ten niet aan hun ta­fel te blij­ven zit­ten. Een ope­nings­dans kan dus weer. Bij be­drijfs­feest­jes, vi­pre­cep­ties of mos­selsou­pers moet men wel ver­plicht blij­ven zit­ten, om­wil­le van het pu­blie­ke ka­rak­ter.

MI­NIS­TE­RI­EEL BE­SLUIT BRUS­SEL Het duur­de tot dins­dag­mid­dag voor het Mi­nis­te­ri­eel Be­sluit af­ge­klopt was, maar de po­li­ti­ci van de ver­schil­len­de re­ge­rin­gen zijn er toch uit­ge­raakt: van­daag kan fa­se 4 van de exit­stra­te­gie van start gaan. Dat is be­hal­ve voor zwem- en bios­coop­lief­heb­bers ook goed nieuws voor pas­ge­trouw­de kop­pels en fans van de ker­mis.

De mees­te be­slis­sin­gen die van­daag in­gaan, wer­den vo­ri­ge woens­dag al be­kend­ge­maakt na af­loop van de Na­ti­o­na­le Vei­lig­heids­raad. Toch werd er nog tot gis­te­ren­mid­dag ge­dis­cus­si­eerd over een aan­tal ex­traatjes. Pas iets voor de mid­dag werd ook daar­over een ak­koord ge­von­den. Zo maakt het Mi­nis­te­ri­eel Be­sluit nu of­fi­ci­eel een on­der­scheid tus­sen twee soor­ten “re­cep­ties en ban­ket­ten”: die met een pri­vé­ka­rak­ter voor 50 gas­ten en de pu­blie­ke die 200 aan­we­zi­gen mo­gen ont­van­gen. Die aan­tal­len wor­den van­af 1 au­gus­tus op­ge­trok­ken tot 100 en 400. Voor de eer­ste ca­te­go­rie gel­den de re­gels van de ho­re­ca, be­hal­ve de ver­plich­ting om te blij­ven zit­ten. Voor de twee­de ca­te­go­rie geldt die ver­plich­ting wel, net als de af­stands­re­gels. Dank­zij dat on­der­scheid kun­nen pas­ge­trouw­de kop­pels van­af van­daag dus weer een feest or­ga­ni­se­ren voor 50 gas­ten, mét een ope­nings­dans. Al re­kent de re­ge­ring nog al­tijd op uw ge­zond ver­stand: vol­op dan­sen of in po­lo­nai­se door de zaal trek­ken, hoort daar dus niet bij. Ook be­drijfs­feest­jes, vi­pre­cep­ties of mos­selsou­pers kun­nen weer, al val­len zij wel in de twee­de ca­te­go­rie die ver­plicht moet blij­ven zit­ten. De re­de­ne­ring er­ach­ter is dat zul­ke eve­ne­men­ten meer on­be­ken­den sa­men­brengt. Uni­zo noemt dat on­der­scheid “vol­strekt on­lo­gisch”. “Dit on­der­scheid tus­sen pu­bliek en pri­vaat, dat had­den we to­taal niet zien aan­ko­men”, zegt ge­de­le­geerd be­stuur­der Dan­ny Van As­sche. “Dit is een re­gel­rech­te dis­cri­mi­na­tie tus­sen ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­to­ren die echt niet door de beu­gel kan.”

Olie­bol­len op de ker­mis

Ook rom­mel­mark­ten en ker­mis­sen kun­nen weer ge­or­ga­ni­seerd wor­den als de ge­meen­te er­mee in­stemt. Es­sen­ti­eel is dat er vol­doen­de ruim­te is: maxi­maal “1 be­zoe­ker per 1,5 lo­pen­de me­ter aan het kraam” en dat de markt- en ker­mis­kra­mers een mond­mas­ker dra­gen. Ook eten en drank mag weer aan­ge­bo­den wor­den voor con­sump­tie ter plaat­se. Goed nieuws voor wie op de ker­mis straks wil ge­nie­ten van een pak olie­bol­len.

Over dis­co­the­ken en dan­cings is er in­tus­sen een slui­ten­de be­slis­sing: die blij­ven on­her­roe­pe­lijk ge­slo­ten, net als open­ba­re ja­cuz­zi’s, stoom­ca­bi­nes en ham­mams. En­kel voor pri­vé­ge­bruik kun­nen die weer open.

Van­af 1 au­gus­tus is het ook aan de bur­ge­mees­ter om te be­slis­sen of eve­ne­men­ten met zit­tend pu­bliek in be­paal­de om­stan­dig­he­den met meer men­sen kun­nen door­gaan dan de li­miet. Dat gaat bij­voor­beeld om sport­wed­strij­den, eve­ne­men­ten of voor­stel­lin­gen. Ze moe­ten daar­voor wel toe­stem­ming krij­gen van een be­voeg­de mi­nis­ter én een vi­ro­loog. Dat ook die laat­ste zijn zeg­je moet heb­ben in de be­slis­sing, leid­de in de Wet­straat tot dis­cus­sie.

FO­TO RR

Pas­ge­trouw­de kop­pels kun­nen van­af van­daag weer een feest or­ga­ni­se­ren voor 50 gas­ten, mét een ope­nings­dans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.