Asiel­zoe­kers grij­pen naar ex­tre­me mid­de­len om in België te kun­nen blij­ven

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - JES­SE VAN REGENMORTEL

Mee­doen aan een hon­ger­sta­king loont. De asiel­zoe­kers die zich de af­ge­lo­pen ja­ren in ons land aan een hon­ger­sta­king waag­den, schort­ten die in ve­le ge­val­len op om­dat ze een voor­lo­pi­ge ver­blijfs­ver­gun­ning om me­di­sche re­de­nen kre­gen. Om­dat ze er na hun ac­ties zo slecht aan toe wa­ren, moch­ten ze van de over­heid nog drie maan­den blij­ven.

Ka­ba N’fa­ly, Ou­mar Di­ol­lo en Zou­lik­ha Chou­af. Al­le­drie de­den ze mee aan een hon­ger­sta­king en al­le­drie moch­ten ze dank­zij hun ac­tie in ons land blij­ven. Er is dus hoop voor de hon­ger­sta­kers in de VUB. Of toch niet? Sinds 16 fe­bru­a­ri gel­den er na­me­lijk stren­ge­re re­gels voor een ver­blijfs­ver­gun­ning om me­di­sche re­de­nen. Nu moet een asiel­zoe­ker al aan een zwa­re ziek­te lij­den die niet in zijn land van her­komst be- han­deld kan wor­den, voor­al­eer hij in ons land mag blij­ven. ‘Toen de hon­ger­sta­kers aan hun ac­tie be­gon­nen, was die wet nog niet zo streng’, zegt Ri­ta Va­nob­berg­hen, die zich als dok­ter van Ge­nees­kun­de­voor het­volk over de ac­tie­voer­ders ont­fermt. ‘Toen wa­ren die drie maan­den res­pijt nog mo­ge­lijk. Maar de re­ge­ring stelt zich nu har­der op.’ ‘De re­ge­ring zal in­der­daad geen toe­ge­vin­gen doen aan de hon­ger­sta­kers’, be­ves­tigt de woord­voer­der van staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Mag­gie De Block (Open VLD) de stren­ge­re re­gels.

Fo­to: rr

Zou­lik­ha kreeg in 2009 na een hon­ger­sta­king van 79 da­gen een tij­de­lij­ke ver­blijfs­kaart.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.