Af­ge­me­ten aan het suc­ces van N-VA gaat het de an­de­re kant op in Vlaan­de­ren.

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

‘Ik weet het niet. Ik moet zeg­gen dat ik ver­rast ben door hun op­komst. Ik zie het nog voor me hoe Geert Bour­geois ja­ren ge­le­den, toen ik nog Ka­mer­voor­zit­ter was, in mijn bu­reau stond. Hij was het eni­ge Ka­mer­lid van zijn par­tij, en kreeg geen do­ta­tie. Daar­voor moet je ook een se­na­tor ver­ko­zen krij­gen. Maar Her­man De Croo heeft er­voor ge­zorgd dat Bour­geois zijn geld kreeg. Dat neemt niet weg dat ik een an­ti­na­ti­o­na­list ben als het na­ti­o­na­lis­me een an­ti­s­tem is. Vroe­ger schoof het Vlaams Blok de eco­no­mi­sche cri­sis in de nek van de mi­grant, nu doet de N-VA dat met de Waal­se so­ci­a­lis­ten. De Di­ru­pis­ten. Die kna­pen zou­den we nu over­boord moe­ten zet­ten. En dat slaat blijk­baar aan. Het zou me wel ver­ba­zen als ze bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen 35 pro­cent ha­len. Als dat niet lukt, zul­len ze het mo­gen uit­leg­gen.’ kin­de­ren om tien uur ’s avonds wak­ker, om ze toch nog te zien, ter­wijl ze om zes uur gin­gen sla­pen. Maar ik denk dat moe­ders dat nu niet meer zou­den toe­la­ten. Alexan­ders jong­ste zoon­tje Ga­bri­ël was ziek tij­dens de re­ge­rings­on­der­han­de­lin­gen. Hij had RSV, een vi­rus op zijn lon­gen, en heeft acht da­gen in het zie­ken­huis aan de zuur­stof­fles ge­le­gen. Om dan te on­der­han­de­len... Nee, de nieu­we ge­ne­ra­tie gaat niet de mo­ge­lijk­heid heb­ben om dat le­ven zo lang te lei­den als ik.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.