Fa­ti­ha Sa­ï­di, na 20 jaar po­li­tiek een naam

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Tot de­ze week be­sloeg haar po­li­tie­ke be­kend­heid een stuk­je Wal­lo­nië, wat Brus­sel en het he­le grond­ge­bied van haar ge­meen­te Eve­re. Sinds woens­dag doet de naam Fa­ti­ha Sa­ï­di zelfs een bel­le­tje rin­ke­len in Ne­der­land. stamt uit een Ma­rok­kaan­se fa­mi­lie en op­groei­de in Al­ge­rije, ligt het asiel­the­ma bij­zon­der ge­voe­lig. Ze neemt het ge­re­geld op voor asiel­zoe­kers van wie de aan­vraag werd ge­wei­gerd. Bij pro­test­ac­ties aan het ge­slo­ten cen­trum 127 bis duikt ze sinds 2000 ge­re­geld op. Het ge­dwon­gen te­rug­keer­be­leid, de ge­slo­ten cen­tra: ze vecht er al ja­ren te­gen. Wat haar ook res­pect en stem­men op­le­vert in haar kies­kring. Van­uit de hoek van N-VA werd de aan­val in­ge­zet. Sa­ï­di nam niks van het ver­haal te­rug, in­te­gen­deel. Eni­ge dos­sier­ken­nis had haar kun­nen hel­pen. Het rap­port van Chad­li toont in­druk­wek­ken­de cij­fers: 16 jaar il­le­gaal in het land, 42 keer op­ge­pakt voor cri­mi­ne­le fei­ten en hij vier­de zijn ju­bi­le­um, aan­ge­zien het de 20ste keer was dat hij het be­vel kreeg om het grond­ge­bied te ver­la­ten. Sa­ï­di, ge­rid­derd in de Le­o­polds­or­de en li­cen­ti­aat po­li­tie­ke we­ten­schap­pen, kon het toch niet la­ten te­rug te trap­pen. Op haar Fa­ce­book­pa­gi­na noem­de ze de vra­gen over haar in­ter­ven­tie ‘een ra­cis­ti­sche aan­val op mijn per­soon’. Maar de kri­tiek dat de PS sys­te­ma­tisch het ge­dwon­gen te­rug­keer­be­leid voor uit­ge­pro­ce­deer­den on­der­mijnt, heeft nu een naam en een ge­zicht ge­kre­gen. Fa­ti­ha Sa­ï­da. Daar ra­ken zij, de PS en pre­mier Elio Di Ru­po – die wel het te­rug­keer­be­leid be­ves­tig­de maar haar niet open­lijk op de vin­gers wil tik­ken – niet gauw meer van af. Een slecht stuk­je the­a­ter voor ie­der­een. Be­hal­ve ver­moe­de­lijk voor de per­soon­lij­ke elec­to­ra­le sco­re van Sa­ï­di.

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.