Twee top­fa­vo­rie­ten be­slech­ten het zon­dag

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - PAUL DE KEY­SER

De 96ste Ron­de van Vlaan­de­ren heeft zon­dag en­ke­le in­te­res­san­te vra­gen in pet­to voor de wie­ler­lief­heb­bers. Krij­gen we nu écht een du­el aan­ge­bo­den tus­sen Tom Boo­nen en Fa­bi­an Can­cel­la­ra of wringt er zich een­tje tus­sen? Syl­vain Cha­vanel, bij­voor­beeld. Maar ook: wat doet de nieu­we fi­na­le met de koers? En om­ge­keerd. gaat? Pas bij de start van de vol­gen­de edi­tie we­ten ze méér. Fa­bi­an Can­cel­la­ra stoom­de vo­ri­ge week woens­dag in al­le stil­te over de zo­ne van de waar­heid, ter­wijl ie­der­een met zijn neus op Dwars door Vlaan­de­ren zat. De Zwit­ser leer­de er een par­cours ken­nen dat hem op het lijf is ge­schre­ven. Van­daar dat hij haast over­al bo­ven­aan staat op de fa­vo­rie­ten­lijs­ten, op de hie­len ge­volgd door Tom Boo­nen. ‘De com­bi­na­tie van Ou­de Kwa­re­mont en Pa­ter­berg valt zwaar­der uit dan die van Muur en Bos­berg’, zei hij gis­te­ren, net van­uit de hei­mat in Bern op­nieuw in Vlaan­de­ren neer­ge­stre­ken. ‘Trou­wens, ver­ge­ten we niets? Die twee hel­lin­gen vlak voor we de laat­ste lus be­gin­nen. De Hoog­berg en met­een daar­na de Hotond. Die zul­len pijn doen. Voor­dien heb­ben we ook al iets on­der de wie­len ge­kre­gen. Na goed hon­derd ki­lo­me­ter gaat het al over de Taai­en­berg. En de­ze keer ni­ét via het goot­je. Bo­ven­dien zal het geen twin­tig gra­den zijn, zo­als vo­ri­ge week in Ha­rel­be­ke, maar krij­gen we de weers­om­stan­dig­he­den zo­als die moe­ten zijn in Vlaan­de­ren. Nieuw par­cours of niet, het blijft de Ron­de.’ Ter­wijl zijn col­le­ga’s de Drie­daag­se re­den of nog eens over de ste­nen dok­ker­den, haal­de Fa­bi­an thuis in Bern de bar­be­cue uit de ga­ra­ge en leg­de daar een mal­se steak op te bak­ken. ‘Re­cu­pe­ra­tie was het be­lang­rijk­ste na het in­ci­dent in de E3, waar­bij ik een ste­vi­ge por in­cas­seer­de in de rug. Ik ben dan ook al­leen be­zig ge­weest met me­zelf. Mijn con­clu­sie? Ik ben klaar om te strij­den zo­als ik dat al­tijd doe. Tot ik er­bij dood val. Of toch bij­na.’ De co­con waar­in hij zich te­rug­trok was niet zo on­door­zich­tig, dat hij on­der

tus­sen ver-

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.