Hier moet het ge­beu­ren zon­dag

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

De nieu­we fi­na­le is moor­dend, dixit Tom Boo­nen. De steeds snel­le­re op­vol­ging van de lan­ge en las­ti­ge Ou­de Kwa­re­mont en de su­per­stei­le Pa­ter­berg, met daar­tus­sen nog de Hoog­berg (in de twee­de lus), laat geen een­dags­vlie­gen toe. Nie­mand die er­aan twij­felt dat Boo­nen en Can­cel­la­ra de fi­na­le zul­len kleu­ren, al kan nie­mand voor­spel­len wel­ke ren­ner de Ron­de wint. Van­den­hau­te is de man ach­ter de veel­be­spro­ken par­cours­wij­zi­ging en het schrap­pen van de Muur van Ger­aards­ber­gen, maar de men­sen langs de weg her­ken­den hem nau­we­lijks in zijn wie­le­rou­tfit van Flan­ders Clas­sics. De tocht van zo’n hon­derd ki­lo­me­ter met de drie lus­sen van de fi­na­le be­gon om 11 uur in Ou­den­aar­de, maar Van­den­hau­te was al van­uit Gent met de fiets naar de plaats van af­spraak ge­ko­men. Hij ar­ri­veer­de als laat­ste en kreeg het rug­num­mer ‘75’ op­ge­speld van Tom Van Dam­me, voor­zit­ter van de Bel­gi­sche Wie­ler­bond. De baas van Flan­ders Clas­sics, dui­de­lijk een ge­oe­fend wie­ler­toe­rist, maak­te sa­men bonds­coa­ches Car­lo Bo­mans (weg) en Ru­dy De Bie

Baas mag niet door

Van­den­hau­te leef­de zich uit in de snel­le groep en draai­de het gas open op on­der­meer de Ou­de Kwa­re­mont. De wie­ler­toe­rist Van­den­hau­te is dui­de­lijk een fan van de nieu­we fi­na­le, zijn gees­tes­kind. Een adem­be­ne­men­de aan­komst on­der de of­fi­ci­ë­le fi­nish­boog zat er ech­ter niet in. De ste­wards hiel­den zich plichts­be­wust aan hun op­dracht om ie­der­een weg te hou­den van de laat­ste rech­te lijn en maak­ten zelfs geen uit­zon­de­ring voor hun gro­te baas. Van­den­hau­te had zich ge­a­mu­seerd, maar wil­de geen com­men­taar kwijt. ‘Het gaat dit week­end om de Ron­de van Vlaan­de­ren, niet om mij’, zo ver­ont­schul­dig­de hij zich. Ove­ri­gens wacht­ten heel wat wie­ler­toe­ris­ten niet tot van­daag om de be­ta­len­de Ron­de te rij­den. Gis­te­ren was het al be­hoor­lijk druk op het par­cours.

Fo­to: tdw Fo­to: pp Fo­to: pp

De Ou­de Kwa­re­mont. De Pa­ter­berg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.