In nieu­we Ron­de met moor­den­de fi­na­le

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

sto­ken bleef van het breed uit­ge­smeer­de du­el op de me­nu­kaart van Vlaan­de­rens Mooi­ste. ‘Jul­lie zijn daar al een poos­je mee be­zig, hé!’, grijns­de hij ge­a­mu­seerd. On­ver­mij­de­lijk staat het ge­beu­ren zon­dag toch weer in het te­ken van de Gro­te Twee. Boo­nen-can­cel­la­ra. Al rolt ook de naam van Syl­vain Cha­vanel steeds va­ker sa­men met die van zijn ge­dood­verf­de kop­man over de tong. Was de Frans­man vo­rig jaar niet de eni­ge die Fa­bi­an ver­ge­zel­de tij­dens die roe­ke­lo­ze rush? Kun­nen de twee me­kaar ver­staan, dan zit Can­cel­la­ra met een pro­bleem. Of niet?

Druk voor Boo­nen

‘Ik neem aan dat ze al­le­bei wil­len win­nen, zo­wel Tom als Syl­vain’, al­dus Can­cel­la­ra. ‘Als ze ni­ét over­een ko­men, pro­fi­teert een la­chen­de der­de. Twee lei­ders, dat be­te­kent ook een dub­be­le ver­ant­woor­de­lijk­heid. Daar zul­len ze mee moe­ten le­ven, net zo­als ik vo­rig jaar met een uit­ge­spro­ken fa­vo­rie­ten­rol. On­der­tus­sen kun­nen wij een stap­je ach­ter­uit zet­ten. Niet té ver, maar toch... De druk is voor hen.’

Ui­ter­aard zag ook Can­cel­la­ra de troe­pen van Boo­nen stor­men­der­hand be­zit ne­men van de win­naars­lijst, he­le­maal in de schwung van het suc­ces. En dat ter­wijl hij zelf bleef ha­pe­ren op de twee­de plaats in San­re­mo – ‘Ik zou het nog al­tijd net een­der aan­pak­ken’ – en hij in Ha­rel­be­ke over­mand werd door pech. ‘Ge­luk kan je niet plan­nen’, al­dus een fi­lo­so­fe­ren­de Zwit­ser. ‘Ik ge­loof in me­zelf en wat ik ge­daan heb om er klaar voor te zijn, in de over­tui­ging dat het ge­luk me wel eens op­nieuw zal toe­la­chen. Boo­nen kreeg de voor­bije ja­ren ook meer dan zijn deel van de te­gen­slag. Je moet hem nú eens be­zig zien.’ Die Tom Boo­nen blijft er blij: Can­cel­la­ra is top­fa­vo­riet. En daar is hij niet rou­wig om. ‘Ik vind het leuk om zo’n ri­vaal te heb­ben. We zijn col­le­ga’s, zelfs al ken ik hem niet zo goed. In Ha­rel­be­ke vo­ri­ge za­ter­dag praat­te ik nog en­ke­le mi­nu­ten met hem. We had­den het over zijn te­gen­slag in de E3. Ik zeg niet dat hij of ik de­ze Ron­de wint, maar ik denk wel dat we de sleu­tel van de­ze Ron­de in han­den heb­ben.’

‘Ik heb geen en­kel idee wat het wordt. Op dit par­cours kan je al­tijd een an­der sce­na­rio krij­gen. De fi­na­le is wer­ke­lijk moor­dend.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.