On­ze re­dac­tri­ce stopt een jaar lang met shop­pen

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE - GLYNIS PRO­CU­REUR, FO­TO’S WIM KEMPENAERS

Van­af zon­dag stop­pen 1.129 Vlaam­se fas­hi­o­nis­ta’s één jaar lang met shop­pen. Die plech­ti­ge be­lof­te heb­ben ze af­ge­legd bij Eli­se De Rij­ck, ini­ti­a­tief­neem­ster van het pro­ject Stop­pen met Shop­pen. Ik ben fas­hi­o­nis­ta num­mer 1.129. U leest het goed: 365 da­gen lang koop ik geen jeans, geen nieu­we win­ter­laar­zen, zelfs geen jurk­je voor ou­de­jaar. Niets. Het gro­te shop­di­eet staat op mijn me­nu tot 1 april 2013. Maar voor ik ga vas­ten, zon­dig ik nog één keer. Eén laat­ste aan­val op de win­kel­stra­ten. Gent­se Veld­straat: he­re I co­me. De schrik van de win­kel­straat. Zo zou je mij ge­rust kun­nen noe­men. En zelfs die term zou de la­ding niet dek­ken. Want on­li­ne shop­pen vind ik zo mo­ge­lijk nog meer za­lig­ma­kend. Uren­lang op het in­ter­net prij­zen van jurk­jes ver­ge­lij­ken, wach­ten tot die ene e-mail 70 pro­cent kor­ting aan­kon­digt en dan vlie­gens­vlug toe­slaan. Om en­ke­le da­gen la­ter, wan­neer het pak­ket­je voor de deur staat, de he­le adre­na­li­ne­r­ush op­nieuw te be­le­ven. Heer­lijk. Daar­aan komt nu dus een ein­de. Want ik ga, sa­men met 1.128 an­de­re Vlaam­se vrou­wen, een jaar lang niet win­ke­len. Dat be­te­kent 365 da­gen, 8.760 uren of 525.600 mi­nu­ten niet pron­ken met een nieuw jurk­je, een paar pumps of een nieu­we win­ter­jas. Een bij­na on­mo­ge­lij­ke op­ga­ve, die een shop­ver­slaaf­de zo­als ik nooit over­leeft zon­der eerst een gi­gan­ti­sche voor­raad in te slaan. Dat mijn kleer­kast – zelfs na een in­grij­pen­de op­rui­ming – nu al 262 stuks telt, ver­geet ik even.

Pre­ven­tief shop­pen

Ik wil pre­ven­tief shop­pen. Want in au­gus­tus moet ik naar een trouwfeest. En Nieuw­jaar vie­ren gaat toch niet in een jurk die je al ge­dra­gen hebt? Maar hoe weet je in gods­naam wel­ke kle­ding­stuk­ken je over ne­gen maan­den no­dig zult heb­ben? ‘Basisstukken. Daar­mee be­gint al­les’, zegt styliste Em­ma Gelaude van my­fas­hi­on­blog.be. De obli­ga­te wit­te bloes dus (check). En een spij­ker­broek (check), een lit­t­le­black­dress (check) en een knie­lan­ge rok (wil ik niet). En nog vol­gens het in­ter­net: zwar­te en huid­kleu­ri­ge pan­ty’s en een don­ke­re bla­zer. Dat eer­ste is geen pro­bleem. Vol­gens het re­gle­ment van stop­pen­met­shop­pen.be, dat van­af nu mijn bij­bel wordt, mag je al­tijd ny­lon­kou­sen ko­pen. Net als on­der­goed trou­wens. En een don­ke­re bla­zer? Daar­voor wil ik nog

Fo­to: wkb

Een shop­di­eet is één ding; on­ze re­por­ter is niet van plan het ko­men­de jaar als een sloor door het le­ven te gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.