Aaetac af­Yj daact dia­dat‘jZh 13 gifZeet d‘ed­ei maZat­liej dae eee aaai ge­ce­dee

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Zo­wel in uit­zend­ar­beid als in vas­te jobs is er in Bel­gië een sterk ne­ga­tie­ve trend aan de gang. Bij de va­ca­tu­res ge­re­gi­streerd door de Vlaam­se arbeidsdienst VDAB is er spra­ke van een da­ling op jaar­ba­sis met 13 pro­cent. Ook de vraag bij in- du­stri­ë­le be­drij­ven naar uit­zend­ar­bei­ders gaat al maan­den om­laag. In maart lag de vraag ruim 13 pro­cent la­ger dan in de­zelf­de maand van 2012. Een van de meest be­trouw­ba­re prog­no­ses over de na­ken­de trends op de ar­beids- markt wordt ge­le­verd door de drie­maan­de­lijk­se te­werk­stel­lings­ba­ro­me­ter van Man­po­wer. Phi­lip­pe La­croix van Man­po­wer: ‘De re­sul­ta­ten voor het twee­de kwar­taal van 2013 zijn de zwak­ste in de af­ge­lo­pen drie jaar. De schul­den­cri­sis in Eu­ro­pa houdt aan en dui­de­lij­ke sig­na­len dat de we­reld­eco­no­mie op­nieuw aan­trekt, blij­ven uit. In zo’n kli­maat ne­men Bel­gi­sche werk­ge­vers lie­ver geen ri­si­co’s om nieu­we me­de­wer­kers aan te wer­ven, in­te­gen­deel.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.