Wind­mo­lens

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - Lies­beth Van Im­pe Hoofd­re­dac­teur po­li­tiek

Het was een bij­zon­der zelf­ver­ze­ker­de pre­mier Di Ru­po die in een aan­tal kran­ten­in­ter­views kwam ver­tel­len dat zijn re­ge­ring in top­vorm ver­keert. Weg met het ne­ga­ti­vis­me, meer aan­dacht voor de ver­we­zen­lij­kin­gen. En als het even kan ook de aan­dacht af­lei­den van het feit dat de kies­koorts een jaar voor de cru­ci­a­le stem­bus­slag van 2014 al in al­le he­vig­heid dreigt los te bar­sten. In­tus­sen zit een par­tij­ge­noot van Di Ru­po op Twit­ter wel te ver­tel­len dat CDH-vi­ce­pre­mier Jo­ël­le Mil­quet een ‘wind­mo­len zon­der in­houd’ is. Hij doet daar­mee vro­lijk mee met de an­de­re po­li­tie­ke con­cur­ren­ten van Mil­quet, die zich op haar beurt na­tuur­lijk ook niet on­be­tuigd laat. De sfeer is goed, heet het dan. Met Lau­ret­te On­ke­linx (PS), Jo­ël­le Mil­quet (CDH) en Di­dier Reyn­ders (MR) heeft Di Ru­po drie vi­ce­pre­miers in zijn re­ge­ring zit­ten die straks de de­gens krui­sen in Brus­sel. Daar­naast zit hij met drie Vlaam­se par­tij­en die bij el­ke recht­streek­se con­fron­ta­tie met de N-VA al­le hoe­ken van de ka­mer zien en het in­tus­sen ook niet goed meer we­ten. Net bui­ten de fe­de­ra­le re­ge­ring lo­pen Kris Pee­ters (CD&V) en Bart De We­ver (N-VA) zich bij el­ke mo­ge­lij­ke ge­le­gen­heid al warm voor de con­fron­ta­tie vol­gend jaar. En dan is er nog Di Ru­po’s ei­gen PS. Die zit ook al een tijd­je niet echt goed meer in haar vel. De ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen wa­ren slecht en sinds­dien zit de PS in een kramp, bang als ze is dat na 2014 de op­po­si­tie wenkt. Voor zo­ver ze in de par­tij ooit blij ge­weest zijn dat ze ein­de­lijk de pre­mier in hun ran­gen heb­ben, is die vreug­de al lang ver­dwe­nen. Een ban­ge ach­ter­ban, een strijd­vaar­di­ge vak­bond en te­gen­stan­ders die el­kaar ze­ker in Wal­lo­nië be­ter lij­ken te vin­den, het zet Di Ru­po zo goed als he­le­maal klem. Om uit het slop te ge­ra­ken, kon de PS vo­ri­ge week trou­wens ook niet veel be­ter ver­zin­nen dan de cam­pag­ne voor­tij­dig af te trap­pen. Eén ding is ze­ker: een re­ge­ring in top­vorm en per­ma­nen­te cam­pag­ne, dat gaat niet sa­men. Niet in Vlaan­de­ren, niet in Bel­gië. Het mag noch­tans dui­de­lijk zijn dat re­ge­rin­gen die hun werk doen meer dan ooit no­dig zijn. De nieu­we cij­fers over de in­een­stui­ken­de jo­b­markt, met wei­nig zicht op be­ter­schap, zou­den als alarm­sig­naal vol­doen­de moe­ten zijn. Nu al cam­pag­ne voe­ren, is vech­ten te­gen wind­mo­lens. Je kan niet win­nen. Blij­ven re­ge­ren en pro­ble­men aan­pak­ken is de eni­ge op­tie. Maar dat lijkt niet ie­der­een te wil­len be­sef­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.