Ver­trou­wen in nieu­we ko­ning is wel sterk toe­ge­no­men

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Om twee uur ’s mid­dags wordt Wil­lem-Alexan­der in­ge­hul­digd in de Nieu­we Kerk op de Dam, naast het Pa­leis. De hoofd­rol­spe­lers zijn gis­ter­mid­dag in Am­ster­dam aan­ge­ko­men, on­der meer om de in­hul­di­gings­ce­re­mo­nie te re­pe­te­ren. Wil­lem-Alexan­der kan al­les­zins met een goed ge­voel be­gin­nen aan zijn nieu­we taak. Het ver­trou­wen van zijn on­der­da­nen in hem is in een jaar tijd flink ge­ste­gen. Vo­rig jaar zag 59pro­cent van de Ne­der­lan­ders in hem een ge­schik­te ko­ning, nu is dat 69 pro­cent, zo blijkt uit een be­vra­ging van de nieuws­zen­der NOS. Het te­le­vi­sie-in­ter­view van twee we­ken ge­le­den heeft het ima­go van Wil­lem-Alexan­der gun­stig be­ïn­vloed, want de helft van de Ne­der­lan­ders is na­der­hand po­si­tie­ver over hem gaan den­ken. Ze vin­den hem nu men­se­lij­ker, meer be­trok­ken en min­der for­meel. Qua po­pu­la­ri­teit moet hij wel zijn meer­de­re er­ken­nen in zijn moe­der en echt­ge­no­te. De Ne­der­lan­ders ge­ven Wil­lem-Alexan­der 7,2 op 10, Be­a­trix en Máxi­ma krij­gen bei­den een 7,8. Ook de mo­nar­chie als in­sti­tuut doet het – in te­gen­stel­ling tot in Bel­gië – goed, toont de NOS-en­quê­te. Acht op de tien Ne­der­lan­ders is voor het ko­nings­huis. Twee der­de vindt wel dat Wil­lem-Alexan­der het ko­ning­schap moet mo­der­ni­se­ren, voor­al door de kos­ten te druk­ken. van het Pa­leis ver­schijnt, pre­sen­teert ze zich voor het eerst in 33 jaar weer als prin­ses Be­a­trix. Wil­lem-Alexan­der en Máxi­ma, die aan haar zij­de het volk zul­len toe­zwaai­en, zijn dan al en­ke­le mi­nu­ten of­fi­ci­eel het nieu­we ko­nings­paar. Be­a­trix en Wil­lem-Alexan­der hou­den een kor­te toe­spraak, waar­na het Ne­der­land­se volks­lied, het Wil­hel­mus, wordt ge­speeld.

Re­pu­bli­kei­nen in het wit

Niet ie­der­een surft kri­tiek­loos mee op de oran­je golf van eu­fo­rie. Het Re­pu­bli­keins Ge­noot­schap zag de voor­bije maan­den zijn aan­hang aan­groei­en, maar een ech­te door­braak is er niet ge­ko­men. Ze heb­ben te­gen­stan­ders van de mo­nar­chie op­ge­roe­pen wit te dra­gen. Maar in de oran­je­golf van van­daag zal dat wel­licht niet op­val­len.

Foto: rtr

Prin­ses Máxi­ma is heel po­pu­lair bij de Ne­der­land­se be­vol­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.