Bur­ge­mees­ter had ge­vraagd daar­in ge­von­den bank­bil­jet­ten te de­po­ne­ren

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - TIM LESCRAUWAET

Een heel week­end heb­ben ze de tijd ge­kre­gen, maar toch heeft geen en­ke­le graai­er van Ze­del­gem een en­ve­lop met ge­von­den geld in de brie­ven­bus van het ge­meen­te­huis ge­dropt. Al is dat niet he­le­maal ze­ker, want die­ven heb­ben ge­pro­beerd die dit week­end te kra­ken. Nog steeds blijft 500.000 eu­ro zoek, de helft van het mil­joen dat in de kluis zat. ‘Kom het geld dat jul­lie van de straat heb­ben op­ge­raapt ano­niem in de brie­ven­bus van het ge­meen­te­huis drop­pen’, vroeg de Ze­del­gem­se bur­ge­mees­ter Patrick Ar­nou (CD&V) vo­ri­ge week aan zijn in­wo­ners. Het was een op­roep waar­mee hij de slacht­of­fers van de op­hef­ma­ken­de kluis­dief­stal hun geld wil­de te­rug­be­zor­gen, en te­ge­lijk wil­de voor­ko­men dat zijn graai­en­de in­wo­ners zich als dief zou­den moe­ten ui­ten. En het plan leek eind vo­ri­ge week nog te luk­ken ook. Twee per­so­nen ga­ven ano­niem en­ke­le dui­zen­den eu­ro’s te­rug. Maar Ar­nou ont­dek­te maan­dag dat zijn plan ook min­der eer­lij­ke men­sen had ge­lokt. De be­wus­te brie­ven­bus

geF­teFAAJ.Be/ABoFFe€eFt werd in de loop van het week­end door on­be­ken­den ge­kraakt. De sok­kel van de bus werd af­ge­bro­ken. ‘Ge­luk­kig zijn de die­ven er niet in ge­slaagd de bus ook echt open te bre­ken’, zegt Ar­nou. ‘Ik denk dan ook dat er niets uit ge­sto­len is.’ De brie­ven­bus was maan­dag­mor­gen al­les­zins leeg. Of­wel heb­ben de die­ven het te­rug­be­zorg­de geld er toch uit­ge­kre­gen, of­wel heeft er zich een heel week­end lang he­le­maal nie- De lo­ka­le po­li­tie start een buurt­on­der­zoek in de hoop dat ie­mand iets ge­merkt heeft. In­tus­sen wordt dui­de­lijk welk enorm be­drag door de stra­ten vloog. ‘Er zat 1 mil­joen eu­ro in de kluis’, zegt de bur­ge­mees­ter. Daar­van is 450.000 ter plek­ke ge­re­cu­pe­reerd, werd 50.000 eu­ro te­rug­ge­ven door vijf eer­lij­ke vin­ders en is nog 500.000 eu­ro ver­mist. On­der­tus­sen gaat het Brug­se par­ket ver­der op zoek naar de die­ven van de brand­kast. Zij bra­ken bin­nen in het huis in Tor­hout en gin­gen er met de kluis en de enor­me som geld van door. ‘Het eni­ge wat we mo­men­teel kwijt kun­nen, is dat er een link naar het bui­ten­land is’, zegt pro­cu­reur des Ko­nings Jean-Ma­rie Berk­vens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.