Mid­del­ker­ke ‘fout in­ge­licht’ over dicht­ge­met­sel­de ra­men

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

‘We voe­len ons bij de neus ge­no­men’, zegt de ge­meen­te Mid­del­ker­ke, dat een bouw­ver­gun­ning af­le­ver­de waar­door de bad­ka­mer­ra­men van Sven Proot door zijn bu­ren dicht­ge­met­seld wer­den.

‘De pro­ject­ont­wik­ke­laar heeft op de bouw­aan­vraag ver­zwe­gen dat er twee ra­men za­ten in de zij­ge­vel van het aan­pa­len­de ge­bouw’, zegt Li­li­a­ne Py­ly­serDe­wulf (CD&V), sche­pen van Ruim­te­lij­ke Or­de­ning. ‘On­ze in­ge­ni­eur, die de ver­gun­ning af­le­ver­de, voelt zich be­kocht.’ Had de man de si­tu­a­tie niet ter plaat­se moe­ten be­kij­ken? ‘Dat is on­mo­ge­lijk, er zijn te veel aan­vra­gen. De ar­chi­tect moet ons zo­iets ver­tel­len.’ De pro­ject­ont­wik­ke­laar zei gis­te­ren in de krant dat de be­wus­te ra­men il­le­gaal ge­plaatst wa­ren, en dat hij er dus geen re­ke­ning mee moest hou­den. ‘Uit ons on­der­zoek blijkt dat ze al voor­ko­men op een bouw­aan­vraag uit 1981’, zegt de sche­pen. ‘Ze zijn dus meer dan 30 jaar oud, waar­door het bouw­mis­drijf ge­re­gu­la­ri­seerd is. Ze zijn een ver­wor­ven recht.’ ‘De bouw­heer moet die muur dus af­bre­ken en een nieu­we muur op 1,90 me­ter af­stand bou­wen’, zegt de sche­pen. ‘Als hij toch voet bij stuk houdt, zal hij een scha­de­ver­goe­ding moe­ten be­ta­len aan de be­na­deel­den.’ Be­wo­ner Sven Proot zat gis­te­ren sa­men met zijn huis­baas, van wie hij het ap­par­te­ment huurt. De ei­ge­naar be­looft een op­los­sing te be­den­ken waar­door hij toch weer licht en lucht in zijn bad­ka­mer krijgt, als de muur blijft staan.

Foto: sm

Als de ra­men van Sven Proot een bouw­over­tre­ding zijn, is die al lang ver­jaard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.