‘Mil­quet is wind­mo­len zon­der eni­ge in­houd’

Brus­sel­se strijd tus­sen drie vi­ce­pre­miers dreigt re­ge­ring te over­scha­du­wen

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - WERNER ROMMERS

CDH-vi­ce­pre­mier Jo­ël­le Mil­quet blijft be­dol­ven wor­den on­der bak­ken kri­tiek. ‘Een wind­mo­len zon­der in­houd’, twit­ter­de PS-ve­te­raan Phi­lip­pe Mou­reaux, haar po­li­tie­ke ri­vaal in Brus­sel. De agres­sie­ve ver­kie­zings­strijd in on­ze hoofd­stad is blijk­baar in vol­le he­vig­heid los­ge­bar­sten.

Ma­cho­ge­drag

Is er een pro­bleem-Mil­quet in de fe­de­ra­le re­ge­ring? Nie­mand wil er open­lijk over ge­tui­gen. Maar met haar stijl, war­rig­heid en on­ver­zet­te­lijk­heid heeft Ma­da­me Non al me­nig col­le­ga-mi­nis­ter de gor­dij­nen in ge­jaagd. De voor­bije we­ken dre­ven het dos­sier van de ge­ra­di­ca­li­seer­de jon­ge­ren die naar Sy­rië trok­ken en de maat­re­ge­len die Mil­quet daar­rond zou uit­wer­ken, al­les op de spits. Veel mi­nis­ters kre­gen het op hun heu­pen van haar ma­nier van han­de­len. Zo zou ze som­mi­ge ac­tie­pun­ten pas ’s nachts heb­ben door­ge­stuurd en ver­an­der­de ze za­ken zon­der die met an­de­re mi­nis­ters door te spre­ken. Re­sul­taat: het Sy­ri­ë­plan ont­plof­te in haar ge­zicht.

Mil­quet zelf doet als­of ze de her­haal­de aan­val­len niet ziet. ‘Cha­o­tisch, ik? De si­tu­a­tie in Sy­rië is cha­o­tisch’, klinkt het on­ver­stoor­baar. Maar in de krant Le Soir vroeg ze gis­te­ren toch de ‘ano­nie­me aan­val­len’ te stop­pen. ‘Ze ko­men van slecht ge­ïn­for­meer­de men­sen en men­sen met slech­te be­doe­lin­gen.’ Ze sug­ge­reer­de ook dat er ma­cho­ge­drag schuilt ach­ter de aan­val­len. Re­ac­tie van PS-oud­ge­dien­de Phi­lip­pe Mou­reaux, via de be­rich­ten­si­te Twit­ter: ‘Ben ik een ma­cho als ik zeg dat de mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken een wind­mo­len zon­der in­houd is?’ Een uit­haal die kan tel­len. Te­gen de ach­ter­grond van het ge­scheld speelt de Brus­sel­se ver­kie­zings­strijd mee. In de hoofd­stad ne­men drie vi­ce­pre­miers het te­gen el­kaar op in mei 2014: Mil­quet, PS-vi­ce­pre­mier Lau­ret­te On­ke­linx en MR-vi­ce­pre­mier Di­dier Reyn­ders. Geen doet­jes, al­le­drie niet. En tus­sen Mil­quet en Reyn­ders bo­tert het al lang niet meer. Zo liet de mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken vo­ri­ge week nog fijn­tjes we­ten dat hij te wei­nig in­for­ma­tie krijgt van de dien­sten van Mil­quet. De zo­veel­ste plaag­stoot op rij. In re­ge­rings­krin­gen klonk het gis­te­ren dat het pro­bleem-Mil­quet niet be­staat, ten­min­ste niet als het over haar func­ti­o­ne­ren als mi­nis­ter gaat. ‘ Ze heeft haar ma­nier van han­de­len, die soms vra­gen op­roept. Maar er is nie­mand die aan haar ca­pa­ci­tei­ten als mi­nis­ter twij­felt. Dus neen, er is niet echt een pro­bleem-Mil­quet.’ Al blijft de vraag of de con­cur­ren­tie tus­sen de Brus­sel­se kop­stuk­ken het werk van de fe­de­ra­le re­ge­ring niet als­maar moei­lij­ker zal ma­ken, wan­neer de ver­kie­zin­gen van 2014 na­der­bij ko­men. ‘ Want dan zal Brus­sel in al hun da­den als mi­nis­ter be­gin­nen mee te spe­len, ze­ker naar bui­ten toe.’ Pre­mier Elio Di Ru­po (PS) mag zijn borst nat­ma­ken, wil hij er­in sla­gen nog een tijd­lang in re­la­tie­ve rust te be­stu­ren met zijn ploeg.

Foto: pn Foto: blg

Jo­ël­le Mil­quet (CDH) neemt het bij de ver­kie­zin­gen van 2014 op te­gen haar col­le­ga­vi­ce­pre­miers On­ke­linx en Reyn­ders. Dat doet de ze­nu­wen bin­nen de re­ge­ring nu al ge­span­nen staan. Phi­lip­pe Mou­reaux (PS) spaart Mil­quet niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.