Wan­be­ta­lers krij­gen la­ge­re fac­tuur

In één jaar 20.000 Vla­min­gen meer voor wie ener­gie te duur is

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - WERNER ROMMERS

Men­sen die hun ener­gie­fac­tuur niet kun­nen be­ta­len, krij­gen bin­nen­kort la­ge­re prij­zen aan­ge­re­kend, al­dus eco­no­mie­mi­nis­ter Johan Van­de La­not­te (SP.A). Ar­moe­de­ver­e­ni­gin­gen re­a­ge­ren te­vre­den: ‘Het was per­vers dat we net díé men­sen de hoog­ste elek­tri­ci­teits­prij­zen aan­re­ken­den.’

Wie door zijn ener­gie­le­ve­ran­cier wordt af­ge­slo­ten om­dat hij de on­be­taal­de fac­tu­ren op­een­sta­pelt, valt te­rug op de net­be­heer­der voor de le­ve­ring van gas en elek­tri­ci­teit, zo be­paalt de wet.

De prij­zen die de net­be­heer­ders – in Vlaan­de­ren Ean­dis en In­frax – aan de­ze ‘ge­dump­te klan­ten’ vra­gen, lig­gen ech­ter be­dui­dend ho­ger. Ze moe­ten de ge­mid­del­de prijs aan­re­ke­nen van de drie groot­ste (en vaak met­een ook duur­ste) le­ve­ran­ciers. Dat maak­te de te­rug­be­ta­ling van ach­ter­stal­li­ge re­ke­nin­gen er na­tuur­lijk niet mak­ke­lij­ker op.

Fe­de­raal mi­nis­ter van Eco­no­mie Johan Van­de La­not­te (SP.A) her­vormt dat sys­teem nu. De net­be­heer­ders moe­ten voort­aan de ge­mid­del­de prijs van ál­le ener­gie­le­ve­ran­ciers aan­re­ke­nen. ‘Dat maakt op jaar­ba­sis zo’n 200 eu­ro ver­schil’, al­dus Van­de La­not­te. De fi­na­le prijs zal uit­ein­de­lijk net iets boven die ge­mid­del­de prijs ko­men te lig­gen, om men­sen te sti­mu­le­ren op­nieuw bij een ge­wo­ne le­ve­ran­cier klant te wor­den.

Aan­tal stijgt snel

Vol­gens Van­de La­not­te telt ons land ruim 186.000 ‘ge­drop­te klan­ten’, dat zijn zo­wat 80.000 ge­zin­nen. Ver­uit het groot­ste deel, 162.000, woont in Vlaan­de­ren. Hun aan­tal stijgt snel, want in 2011 wa­ren dat er nog maar zo’n 140.000. Ar­moe­de­ver­e­ni­gin­gen re­a­ge­ren te­vre­den: ‘Het was re­de­lijk per­vers te noe­men dat men­sen die hun fac­tuur niet kon­den be­ta­len en door de ge­wo­ne le­ve­ran­ciers wer­den ge­dumpt, bij de net­be­heer­der een zeer ho­ge prijs moesten be­ta­len’, zegt Henk Van Hoo­te­gem van het Net­werk te­gen Ar­moe­de. Ook de net­be­heer­ders staan po­si­tief te­gen­over de plan­nen van Van­de La­not­te: ‘Op de­ze ma­nier kun­nen we be­ter on­ze so­ci­a­le rol spe­len. Want het was in­der­daad niet recht­vaar­dig, dat men­sen die al fi­nan­cië- le pro­ble­men had­den ook nog eens in duur­de­re tarieven te­recht­kwa­men’, al­dus Jo Lie­bens van In­frax. Dat ze toch nog iets ho­ge­re prij­zen dan ge­mid­deld moe­ten be­ta­len, acht Lie­bens on­ver­mijd­baar. ‘Als we ze het laag­ste ta­rief zou­den ge­ven, zou­den we al­le­maal graag klant wor­den bij zo’n so­ci­a­le le­ve­ran­cier.’ Door de nieu­we re­ge­ling gaan de net­ta­rie­ven iets de hoog­te in, ver­mits de inkomsten licht­jes da­len. Maar vol­gens Lie­bens zul­len de 97 pro­cent an­de­re klan­ten dat am­per voe­len.

Foto: blg

De net­be­heer­ders staan po­si­tief te­gen­over het plan van mi­nis­ter Johan Van­de La­not­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.