‘Nee, dít is per­vers’

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Vol­gens Open VLD­Ka­mer­lid Wil­lem-Fre­de­rik Schiltz cre­ëert Van­de La­not­te (SP.A) met zijn maat­re­ge­len een span­nings­veld tus­sen de net­be­heer­ders en de ener­gie­le­ve­ran­ciers. ‘Als men­sen met be­ta­lings­pro­ble­men bij de di­s­tri­bu­tie­net­be­heer­der te­recht­ko­men en daar goed­ko­per wor­den be­diend dan er­voor, valt el­ke sti­mu­lans weg om te­rug naar de re­gu­lie­re ener­gie­markt over te stap­pen.’ ‘Het is trou­wens niet de taak van dis­tri­bu­tie­net­be­heer­ders om le­ve­ran­cier te spe­len of een so­ci­a­le po­li­tiek uit te voe­ren’, al­dus Schiltz. ‘Bo­ven­dien draai­en die be­heer­ders op voor de bij­ko­men­de kos­ten, wat een per­vers ef­fect is. Zij zijn geen in­stru­ment van so­ci­a­le po­li­tiek. Daar­voor zijn er OCMW’s.’

Foto: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.