Ma­la­ria wordt re­sis­tent

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

We­ten­schap­pers heb­ben drie va­ri­an­ten van de ma­la­ria­pa­ra­siet ont­dekt die on­ge­voe­lig zijn voor al­le tot nu toe be­ken­de me­di­ca­tie. Een stu­die van een in­ter­na­ti­o­naal team on­der­zoe­kers wijst in het vak­blad Na­tu­re Ge­ne­tics uit dat de bron van die re­sis­ten­te va­ri­ant in Cam­bod­ja is te vin­den. Ma­la­ria is vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties ver­ant­woor­de­lijk voor zo’n 650.000 do­den per jaar. Voor­al Afri­kaan­se kind­jes wor­den ge­trof­fen. Al sinds de ja­ren vijf­tig zijn de pa­ra­sie­ten op­val­lend snel in het ont­wik­ke­len van re­sis­ten­tie te­gen nieu­we me­di­cij­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.