Ei­ge­naar vindt via in­ter­net ge­sto­len ja­gu­ar, maar krijgt hem niet te­rug

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ste­ven Coppens (42) uit Le­de vond via in­ter­net zijn ge­sto­len Ja­gu­ar te­rug. Die was ech­ter in­tus­sen al ver­kocht en de nieu­we ei­ge­naar hoeft hem niet te­rug te ge­ven. koop­si­tes met de ver­mel­ding: Dit voer­tuig is ge­sto­len. Nog die­zelf­de dag kreeg in een te­le­foon van een man uit Wet­te­ren (De 20-ja­ri­ge Ke­vin M., nvdr.) die zei dat hij zo’n au­to ge­kocht had bij autohandelaar Bart V.C. ‘We ver­ge­le­ken de chas­sis­num­mers en het bleek om mijn voer­tuig te gaan. We be­slo­ten sa­men naar de po­li­tie te stap­pen, maar daar kreeg ik te ho­ren dat de nieu­we ei­ge­naar over een wet­te­lij­ke aan­koop­fac­tuur be­schik­te en ook over het in­schrij­vings­be­wijs en dat hij dus de wet­te­lij­ke ei­ge­naar was. Ik­zelf zou er dus geen recht meer op heb­ben.’ Ste­ven Coppens con­tac­teer­de een ad­vo­caat maar ook die geeft hem wei­nig hoop dat hij de wa­gen te­rug­krijgt. ‘Om scha­de­loos ge­steld te wor­den moet eerst autohandelaar Bart V.C. ge­von­den wor­den’, klinkt het. Vol­gens de po­li­tie is de autohandelaar ver­moe­de­lijk rich­ting Ve­ne­zu­e­la ver­trok­ken met on­ge­veer 1 mil­joen eu­ro.

Foto: rdl

Ste­ven Coppens krijgt zijn Ja­gu­ar niet te­rug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.