Ook va­der ver­dacht voor dood kin­de­ren in bran­dend huis

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Brus­sels on­der­zoeks­rech­ter Jean Cou­mans heeft niet al­leen de moe­der, maar nu ook de va­der van de drie jon­ge kin­de­ren, die vo­rig jaar in An­der­lecht in hun bran­den­de wo­ning zijn om­ge­ko­men, in ver­den­king ge­steld voor on­op­zet­te­lij­ke dood­slag.

Het ge­rech­te­lijk on­der­zoek naar de dood van Bry­an (4), Jus­ti­na (3) en Ti­mo­thé (2) op 20 no­vem­ber 2012 is af­ge­rond. Een des­kun­di­ge heeft ach­ter­haald dat de brand in het pas ge­re­no­veer­de huis in An­der­lecht ver­oor­zaakt werd door een fout in de elek­tri­sche lei­ding. Met­een na het dra­ma werd Fi­fi Nzu­zi (39), de moe­der van de drie kin­de­ren, aan­ge­hou­den voor on­op­zet­te­lij­ke dood­slag. Het ge­recht vond het niet kun­nen dat de moe­der, on­der het voor­wend­sel dat zij bui­tens­huis sta­ge liep, haar drie jon­ge kin­de­ren sa­men in een slaap­ka­mer op de eer­ste ver­die­ping had op­ge­slo­ten. De on­der­zoe­kers me­nen ech­ter dat ook pa­pa Jus­tin Na­lo Ku­li­ki (39) niet vol­le­dig vrij­uit gaat. ‘Hij ken­de de si­tu­a­tie thuis. Hij moet ge­we­ten heb­ben dat zijn vrouw hun kin­de­ren af en toe al­leen thuis ach­ter­liet. Hij had iets kun­nen on­der­ne­men om dat te voor­ko­men’, meent het ge­recht. Pa­pa Jus­tin Na­lo Ku­li­ki werd daar­om even­eens in ver­den­king ge­steld voor on­op­zet­te­lij­ke do­ding door ge­brek aan voor­zorg.

Elek­tri­cien ook schul­dig?

Naast de ou­ders van de slacht­of­fer­tjes heeft het ge­recht nog twee an­de­re per­so­nen in ver­den­king ge­steld. Het gaat om de elek­tri­cien die de nieu­we lei­din­gen heeft ge­plaatst, en de con­tro­leur van de wer­ken. Hij heeft be­kend heeft dat hij nooit in het huis van het ge­zin Ku­li­ki is gaan kij­ken of de re­no­va­tie­wer­ken naar be­ho­ren wa­ren uit­ge­voerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.