Vlaam­se weerman ver­deelt Wal­lo­nië

Luc Trul­le­mans ont­sla­gen na ra­cis­tisch Fa­ce­book­be­richt

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - BERT HEY­VAERT

Weerman Luc Trul­le­mans, een Vla­ming uit Hal­le, is be­dankt door de Waal­se tv-zen­der RTL-TVi na een ra­cis­tisch be­richt op Fa­ce­book. Maar hij krijgt ook op­val­lend veel steun. ‘Ik heb blijk­baar een ge­voe­li­ge snaar ge­raakt.’

Mon­si­eur Mé­téo, de man die 19 jaar het weer­be­richt pre­sen­teer­de op RTL-TVi, ver­dwijnt van het scherm. Luc Trul­le­mans, een Vla­ming uit Hal­le, zet­te vier da­gen ge­le­den een be­richt op Fa­ce­book waar­in hij zich richt­te tot de mos­lim­we­reld. Een ti­ra­de, af­ge­slo­ten met: ‘ Het is ge­noeg ge­weest! Keer te­rug naar jul­lie land, als on­ze tra­di­ties jul­lie niet aan­staan.’ Vrij­dag­avond, na­dat het be­richt 20 mi­nu­ten on­li­ne had ge­staan, schors­te RTL zijn boeg­beeld al pre­ven­tief. Gis­ter­avond zond de zen­der een dui­de­lij­ke bood­schap de we­reld in. ‘De me­nin­gen die de heer Trul­le­mans uit­te, zijn on­ver­e­nig­baar met zijn po­si­tie als pu­blie­ke fi­guur. Dat maakt een ver­de­re sa­men­wer­king on­mo­ge­lijk.’ Het ont­slag van Mon­si­eur

Mé­téo ver­deelt Wal­lo­nië. Ener­zijds zijn er de cri­ti­ci, die hem aan de schand­paal na­ge­len. Mus­lim Rights Bel­gi­um dien­de een klacht in bij het Cen­trum voor Ge­lij­ke Kan- sen. En in de me­dia ver­sche­nen en­ke­le grap­jes over mos­lims, die Trul­le­mans eer­der al op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na zet­te. Daar­bij een ka­meel in po­li­tie­kleu­ren, met het bij­schrift: ‘De po­li­tie van Mo­len­beek past zich aan de be­vol­king aan’. Daar­naast kreeg de weerman ook op­val­lend veel steun. Het KMI be­na­druk­te op zijn web- si­te dat ‘Trul­le­mans geen ra­cist is, en eer­der nooit xe­no­fo­be uit­spra­ken deed’. Er wer­den ook pe­ti­ties ge­start, de groot­ste on­der de naam Ren­dez-nous Luc Trul­le­mans, no­tre Mon­si­eur Mé­téo. Aan­tal hand­te­ke­nin­gen gis­ter­avond: 9.200. Hoe komt het dat een man die een he­le be­vol­kings­groep be­le- dig­de, nog op zo­veel sym­pa­thie kan re­ke­nen? Veel heeft te ma­ken met de re­den die Trul­le­mans op­gaf voor zijn be­richt. ‘Ik deed het in een Fran­se colè­re’, zegt hij. ‘Vrij­dag was ik het slacht­of­fer van ver­keers­agres­sie in Brus­sel. Ik claxon­neer­de naar een wa­gen die me ge­vaar­lijk in­haal­de. Ze be­dreig­den me, duw­den aan mijn wa­gen, schol­den me uit voor ra­cist. Ik was echt bang.’

Trul­le­mans bood zijn ex­cu­ses aan en be­na­druk­te dat hij geen ra­cist is, en vijf jaar lang een Al­ge­rijn­se vrien­din had. ‘Ik ben mijn boek­je te bui­ten ge­gaan’, zegt hij. ‘Ik had me niet moe­ten rich­ten tot al­le mos­lims. Ik had het over een klei­ne min­der­heid, die in groot­ste­den voor mi­se­rie zorgt.’

De ve­le steun­be­tui­gin­gen be­wij­zen vol­gens Trul­le­mans dat hij een ge­voe­li­ge snaar raak­te. ‘In Wal­lo­nië is er mis­schien plaats voor een par­tij à la N-VA. Een be­we­ging die niet ra­cis­tisch is, maar de pro­ble­men durft te be­noe­men. Bart De We­ver had er suc­ces mee in Vlaan­de­ren, in Wal­lo­nië is er geen par­tij die dat nu doet. Soit, ik ben geen po­li­ti­cus, ik blijf ge­woon weerman bij het KMI.’

Foto's: ig, Fa­ce­book

Luc Trul­le­mans en een foto die hij op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na post­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.