‘Ik gaf les op Har­vard, maar moet be­wij­zen dat ik En­gels spreek’

Pro­fes­so­ren boos om nieu­we re­gel van Vlaam­se over­heid

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - KOEN BAUMERS

1.600 pro­fes­so­ren van de KU Leu­ven en de UGent moe­ten be­wij­zen dat hun En­gels goed ge­noeg is om les te mo­gen ge­ven in die taal. Door een film­pje op te ne­men of een he­le dag exa­men af te leg­gen. ‘Be­la­che­lijk’, zeg­gen ze.

De Vlaam­se over­heid be­slis­te vo­rig jaar dat pro­fes­so­ren en do­cen­ten niet zo­maar in een vreem­de taal mo­gen les­ge­ven. Al­leen wie een di­plo­ma taal- en let­ter­kun­de of een di­plo­ma aan een bui­ten­land­se uni­ver­si­teit be­haal­de, kan ont­snap­pen aan de ver­plich­te test.

Al­leen al het En­gels is voor ne­gen­hon­derd KU Leu­ven- en ze­ven­hon­derd UGent-pro­fes­so­ren de les­taal. Ve­len on­der hen ge­brui­ken de taal al ve­le ja­ren, maar moe­ten nu of­fi­ci­eel be­wij­zen dat ze dat naar be­ho­ren doen. Het stu­den­ten­blad Ve­to on­der­schep­te een e-mail waar­in de KU Leu­ven aan de prof­fen vraagt om ten laat­ste van­daag aan te ge­ven of ze vi­deo­ap­pa­ra­tuur no­dig had­den, om er ‘een kor­te pre­sen­ta­tie of een kort in­ter­view’ mee op te ne­men dat de ex­per­ten dan op taal­kwa­li­teit kun­nen be­oor­de­len. In de uni­ver­si­tai­re bi­bli­o­the­ken en la­bo­ra­to­ria weer­klinkt ge­mor over het de­creet. ‘Heel veel col­le­ga’s vin­den het raar dat de Vlaam­se re­ge­ring ons dit op­legt ter­wijl wij al ja­ren on­ze we- ten­schap­pe­lij­ke pu­bli­ca­ties in het En­gels schrij­ven’, zegt toxi­co­loog Jan Tyt­gat. ‘Ik heb van 1990 tot 1992 les­ge­ge­ven aan een niet on­be­ken­de uni­ver­si­teit, Har­vard ge­naamd. Er zijn wel­licht pro­fes­so­ren van wie het En­gels abo­mi­na­bel is, maar je mag niet de he­le groep straf­fen. Het is be­tut­te­lend, want de stu­den­ten be­oor­de­len ons al ja­ren.’ ‘Af en toe naar een woord moe­ten zoe­ken, dat is geen dood­zon­de. Ga je do­cen­ten ver­oor­de­len als ze I did ge­brui­ken in plaats van I ha­ve do­ne? Er zijn pro­fes­so­ren die de test per­ti­nent zul­len wei­ge­ren.’ Tyt­gat is nog be­reid tot een ex­tra test, mar­ke­ting­ex­pert Luc War­lop en kerk­ju­rist Rik Torfs ver­wij­zen naar be­staan­de YouTu­be-film­pjes. ‘Dat ze op het in­ter­net maar gaan zoe­ken, er zijn er ge­noeg’, zegt Torfs. ‘Er zijn er trou­wens ook van Pas­cal Smet

(Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs, die het de­creet uit­vaar­dig

de, nvdr.). En ik kan ge­rust stel­len dat mijn En­gels be­ter is.’ De KU Leu­ven be­na­drukt dat een film­pje de min­ste in­span­ning kost en het meest aan­sluit bij het les­ge­ven zelf. Aan de UGent is ge­ko­zen voor een of­fi­ci­ë­le test die van­af mei op ver­schil­len­de za­ter­da­gen wordt ge­or­ga­ni­seerd. ‘Er is wat ani­mo rond, want we had­den ge­vraagd om de prof­fen die al ja­ren in het En­gels les­ge­ven en goe­de eva­lu­a­ties krij­gen, vrij te stel­len’, zegt on­der­wijs­di­rec­teur Kris­ti­aan Ver­sluys. ‘Maar dat is ge­schrapt uit het de­creet, dus kun­nen we niet an­ders.’

Foto's: blg

Toxi­co­loog Jan Tyt­gat, die les­gaf aan Har­vard, vindt het Vlaam­se de­creet ‘be­tut­te­lend’.

Foto: pn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.