­KIL­LER

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

GEEN DIS­CO­THEEK­BE­ZOEK

MAXI­ME LES­TI­EN­NE De avond voor een trai­ning ga ik niet uit. Trou­wens, op maan­dag is er niets te be­le­ven

Les­ti­en­ne is een bel­ha­mel met een goe­de in­borst. Al­leen zijn lakse hou­ding wordt hem wel eens aan­ge­wre­ven. Adrie Kos­ter hielp hem des­tijds over­tui­gen om naar Club te ko­men, maar liet hem ook vaak aan de kant.

‘Hij wou des­tijds ver­huurd wor­den, maar ik wou hem bij de kern hou­den. Ik stoor­de me er af en toe aan dat hij niet ge­noeg met zijn vak be­zig was. Al was dat ook leef­tijds­ge­bon­den. Uit­ein­de­lijk is het kwart­je toch ge­val­len.’ Dank­zij Chris­toph Daum, die Les­ti­en­ne half­weg vo­rig sei­zoen on­der zijn vleu­gels nam, op hem in­praat­te en ver­trou­wen gaf. De rest is be­kend. Van­daag woont Les­ti­en­ne nog bij zijn ou­ders – ‘Ik al­leen in huis, daar ko­men ac­ci­den­ten van’ – en krijgt hij zijn mo­men­ten van ont­la­ding. Zo- als na de ze­ge op Lo­ke­ren drie we­ken ge­le­den, toen hij na­dien af­zak­te naar dis­co­theek Died­jies in Kuur­ne. ‘De­ze week niet. Zon­dag heb ik met mijn va­der mijn wed­strijd her­be­ke­ken. Hij is in slaap ge­val­len. (lacht) Na de match te­gen Lo­ke­ren had ik twee da­gen vrij. Dan kan het. Nu niet. Ik heb mijn rust no­dig. De avond voor een trai­ning kom ik toch niet bui­ten. (droog) Dins­dag heb­ben we wel vrij, ja. Maar op maan­dag­avond is er toch niets te be­le­ven.’

Foto: blg

Les­ti­en­ne is ge­geerd door half Eu­ro­pa, maar zelf denkt hij niet aan ver­trek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.