‘Met­een in de aan­val’

Ana­list Gert Ver­hey­en geeft Re­al Ma­drid nog een wa­ter­kans

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - FRAN­ÇOIS COLIN

Gert Ver­hey­en le­ver­de vo­ri­ge week sa­men met Pe­ter Van­den­bempt com­men­taar bij de heen­wed­strij­den in Duits­land. ‘Ik was geens­zins ver­rast door wat Bay­ern en Dort­mund lie­ten zien. Ik zag die ploe­gen al va­ker aan het werk. Dit is niet nieuw. De op­gang van het Duit­se voet­bal is al ja­ren aan de gang.’ ‘Wat mij wel ver­ras­te was dat Bar­cel­o­na en Re­al Ma­drid daar zo wei­nig te­gen­over kon­den stel­len en dat het ver­schil zo groot was. De twee Spaan­se su­per­mach­ten wer­den weg­ge­bla­zen door de du­el­kracht, het po­si­tie­spel en het be­we­gings­voet­bal van de Duit­sers. Daar­door kwa­men ze ge­woon­weg niet aan voet­bal­len toe.’ Na de 4- 0 in Bay­ern Mün­chen-Bar­cel­o­na en de 4-1 van Borus­sia Dort­mund-Re­al Ma­drid wordt het wel­licht niet erg span­nend meer. ‘4-0 is te veel voor Bar­ça’, denkt Gert Ver­hey­en. ‘Voor Re­al Ma­drid is er nog een beet­je hoop. Ga­la­ta­sa­ray stond na de heen­match te­gen de Ko­nink­lij­ke ook voor de on­mo­ge­lij­ke op­ga­ve een 3-0-ach­ter­stand op te ha­len, maar toen het 3-1 werd in de te­rug­match was al­les weer mo­ge­lijk. Als Re­al voor de rust tot 2-0 kan uit­lo­pen, wil ik het nog wel eens zien.’ ‘Ik ge­loof ech­ter niet in een uit­scha­ke­ling van de Duit­sers’, al­dus de ex-co­ry­fee van Club Brug­ge en de Ro­de Dui­vels. ‘De Span­jaar­den heb­ben één voor­deel: de aan­pak is dood­sim­pel. Bij zo’n re­sul­taat hoef je niet na te den­ken. Het is van­af de eer­ste mi­nuut recht voor­uit en vol gas ge­ven. In de hoop dat er in het sta­di­on een sfeer­tje ont­staat van: het kan nog. Het gro­te pro­bleem is ech­ter dat een der­ge­lij­ke ach­ter­stand aarts­moei­lijk is om op te ha­len.’ Gert Ver­hey­en gaat niet zo ver als veel waar­ne­mers die in de uit­scha­ke­ling van Re­al Ma­drid en Bar­cel­o­na door de Duit­se top­clubs een over­dracht van de macht zien. ‘De Span­jaar­den lie­ten het vo­ri­ge week af­we­ten, maar dat was een mo­ment­op­na­me’, ge­looft hij. ‘Dat Bar­cel­o­na voor het ein­de van een cy­clus zou staan, lijkt me wei­nig waar­schijn­lijk. De mees­te spe­lers van de Ca­ta­la­nen staan nog voor een aan­tal goe­de ja­ren. Wel bleek vo­ri­ge week dat Bar­cel­o­na af­han­ke­lijk is van een top­fit­te Li­o­nel Mes­si. Dat was vo­ri­ge week niet het ge­val.’ Zon­dag in de Spaan­se com­pe­ti­tie dar­tel­de de Ar­gen­tijn als in­val­ler ech­ter op­nieuw. Mis­schien staat er dan mor­gen­avond in Nou Camp toch nog wat te ge­beu­ren. Eerst zien hoe Re­al Ma­drid het er van­avond te­gen Dort­mund van af­brengt.

Bay­ern Mün­chen en Borus­sia Dort­mund lij­ken op weg naar de eer­ste Duit­se fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Gert Ver­hey­en zal als ana­list van Belga­com TV de te­rug­mat­chen bij­wo­nen in Bar­cel­o­na en Ma­drid. ‘Van een machts­wis­sel is geen spra­ke. Dit is een mo­ment­op­na­me.’

Mes­si

Foto: afp

Deut­sch­land über Al­les. Er stond geen maat op de Duit­se ploe­gen in de heen­wed­strijd. Bay­ern (boven) liet geen spaan­der heel van Bar­cel­o­na, Le­wan­dow­ski (links) rol­de hoogst­per­soon­lijk Re­al Ma­drid op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.