Gooi de deu­ren open

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - Fran­çois Colin Redacteur voet­bal Re­a­geer www.nieuws­blad.be/sport­we­reld

Stop de per­sen. Groot nieuws. An­der­lecht opent mor­gen zijn poor­ten. De fans van paars-wit zijn wel­kom op de trai­ning in Neer­pe­de. Na vijf op acht­tien in de play-offs wordt een char­me­of­fen­sief­je in­ge­zet. Al moet je het slech­te ka­rak­ter van een jour­na­list heb­ben om dit zo te in­ter­pre­te­ren. Vo­ri­ge week za­gen we op te­le­vi­sie beel­den van een open trai­ning van Bay­ern Mün­chen. Er ston­den hon­der­den fans en tien­tal­len ca­me­ra’s rond het speel­veld. Het was daags na de his­to­ri­sche 4-0-over­win­ning te­gen Bar­cel­o­na, maar het was ook niets bij­zon­ders. In Mün­chen wor­den op een paar uit­zon­de­rin­gen na nooit be­slo­ten trai­nin­gen ge­or­ga­ni­seerd. Toen Louis van Gaal trai­ner werd in de Al­li­anz Are­na wil­de hij dit ver­an­de­ren. Pers­chef Mar­kus Hör­wick floot hem te­rug. ‘We doen dit al 28 jaar an­ders en gaan dit niet ver­an­de­ren voor een trai­ner (lees: een pas­sant)’, zei hij. Hör­wick is een bui­ten­been­tje on­der de Eu­ro­pe­se pers­chefs. Bij de mees­te clubs wor­den pot­ten­kij­kers ge­weerd. Niet in Mün­chen. Hör­wick wil el­ke dag zo veel mo­ge­lijk jour­na­lis­ten en zo veel mo­ge­lijk ca­me­ra’s op trai­ning. Hij wil dat zijn club el­ke dag in de me­dia wordt op­ge­voerd. Gra­tis re­cla­me. Zelfs als er een in­ci­dent plaats heeft of als een spe­ler iets roept waar niet ie­der­een ge­luk­kig mee is. Het le­ver­de de club de bij­naam van FC Hol­ly­wood op, maar dat is in­tus­sen een geu­zen­naam ge­wor­den. Bay­ern Mün­chen is een mooi voor­beeld voor de Bel­gi­sche clubs, die bij­na al­le­maal voor het mo­der­ne trai­ners­ge­doe heb­ben ge­ko­zen. Be­slo­ten trai­nin­gen zijn aan de or­de van de dag, spe­lers wor­den af­ge­schermd van de jour­na­lis­ten en elk vleug­je kri­tiek wordt bin­nens­ka­mers tot een tor­na­do op­ge­bla­zen. Soms lijkt het als­of de lan­ge te­nen over meer den­kend ver­mo­gen be­schik­ken dan het ge­zond ver­stand. De pers=de vij­and. Wat een on­zin. De me­dia, de kran­ten voor­op, zijn de da­ge­lijk­se tus­sen­per­soon tus­sen de club en de sup­por­ters. Wat de clubs doen, is de com­mu­ni­ca­tie met de aan­hang be­per­ken en con­tro­le­ren. Het oe­fen­com­plex krijgt Gu­ant­a­na­mo-al­lu­res, want ie­mand zou wel eens iets kun­nen mer­ken van het gro­te strijd­plan dat wordt ont­wik­keld. Tij­dens wed­strij­den vra­gen we ons vaak af wat de spe­lers van al die clubs de he­le week op de be­slo­ten trai­nin­gen ge­daan heb­ben. Wat An­der­lecht be­treft in ie­der ge­val niet op straf­schop­pen ge­oe­fend. De he­le aan­pak ademt ach­ter­docht uit en leidt bij de spe­lers tot kramp­ach­tig­heid. Gooi die deu­ren open. Laat de spe­lers na­den­ken over hun vak en er hen vrij­uit over pra­ten. Het kan al­leen meer spel­vreug­de en cre­a­ti­vi­teit tot ge­volg heb­ben en dat zijn ga­ran­ties voor suc­ces. Volg Bay­ern Mün­chen en de Ro­de Dui­vels van 1986, die in Mexi­co in het­zelf­de ho­tel leef­den van de jour­na­lis­ten. An­der­lecht zet op 1 mei de nieu­we trend in. Zon­dag gaat die straf­schop er ge­heid in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.