‘In Ne­der­land maakt Max der­tig goals’

On­danks een re­cent ver­lengd con­tract tot 2017 zal de te­le­foon bij Club Brug­ge nog wel even rood­gloei­end staan. Wie zou Maxi­me Les­ti­en­ne niet wil­len? Sa­men met Car­los Bac­ca is de 20-ja­ri­ge links­bui­ten dit sei­zoen het pe­per en zout van blauw-zwart, zo on­der

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

IN HET VI­ZIER VAN EU­RO­PE­SE TOP­CLUBS

Met een trai­nings­broek van Man­ches­ter Uni­ted sjok­te Maxi­me Les­ti­en­ne gis­te­ren het spe­lers­ho­me van een Club Brug­ge uit. Een slecht voor­te­ken? Sup­por­ters van Club, vreest niet. Hoe­wel al­ler­han­de ma­ke­laars uit Rus­land, Ita­lië en En­ge­land al in­for­meer­den bij blauw-zwart en Ju­ven­tus, Bo­logna en Fi­o­ren­ti­na in de ge­ruch­ten­mo­len op­do­ken, wil­len noch Club, noch Les­ti­en­ne zelf aan een trans­fer mee­wer­ken ko­men­de zo­mer. Toch zal de co­lon­ne koop­lus­ti­gen al­leen maar aan­groei­en. Zon­dag in Brug­ge za­gen ook scouts van AC Mi­lan, Ever­ton, Ful­ham, Twen­te, Va­len­cia en Wolfs­burg hoe Les­ti­en­ne af­re­ken­de met An­der­lecht. Sa­men met Car­los Bac­ca en Va­dis Od­jid­ja ver­te­gen­woor­digt de be­lof­ten­in­ter­na­ti­o­nal mo­men­teel het groot­ste spe­lers­ka­pi­taal bij Club. Am­per twin­tig jaar, Belg, al hon­derd wed­strij­den op de tel­ler, een kwik­zil­ve­ren lin­ker, aal­vlug en al goed voor vijf­tien goals en ne­gen as­sists.

‘Wel­ke an­de­re Bel­gi­sche bui­ten­spe­lers kun­nen zul­ke cij­fers voor­leg­gen?’, vraagt zijn ex-coach Adrie Kos­ter zich af, zelf een ge­we­zen rechts­bui­ten. ‘Dries Mer­tens heeft vijf­tien goals en on­ge­veer even­veel as­sists (zes­tien, nvdr.).’ In Ne­der­land dan nog, waar in een ide­a­le car­ri­è­re­plan­ning zijn vol­gen­de stap zou kun­nen lig­gen vol­gens va­der Fa­bi­an.

VLAD­AN KU­JO­VIC Doel­man Club Ik schat Maxi­me zelfs veel ho­ger in dan de Ne­der­land­se com­pe­ti­tie. Hij is ge­schikt voor de top

‘Met zijn snel­heid en tech­niek en de ruim­tes die je in Ne­der­land krijgt, maakt hij ge­mak­ke­lijk 30 doel­pun­ten in 34 mat­chen’, zegt ploeg­maat Vlad­an Ku­jo­vic, ex-Ro­da JC. ‘Maar ik schat hem veel ho­ger in dan de Ne­der­land­se com­pe­ti­tie. Maxi­me is min­stens top­ni­veau Frank­rijk of zelfs ge­schikt voor top­com­pe­ti­ties.’ Al­leen voor En­ge­land is hij wat schuw. ‘Die gas­ten zijn drie keer zo groot als ik’, blaast Les­ti­en­ne.

RAS­TA­LENT MET STRAAT­MEN­TA­LI­TEIT

Les­ti­en­ne, op­ge­groeid in een min­der ge­goe­de wijk van Moes­kroen, viel al op in de jeugd van Ex­cel­si­or. Toen al vond hij vlot de weg naar doel, een on­ver­moed ta­lent tot voor dit sei­zoen in eer­ste klas­se. ‘Hij maak­te 20, 25 goals per sei­zoen, ge­lijk waar je hem zet­te. Max was een na­tuur­ta­lent, een straat­voet­bal­ler pur sang met een enorm loop­ver­mo­gen’, zegt Geert Broeckaert, ge­we­zen jeugd­coor­di­na­tor van Les Hur­lus.

ADRIE KOS­TER Ex­trai­ner Club Ik stoor­de me er af en toe aan dat hij niet ge­noeg met zijn vak be­zig was. Uit­ein­de­lijk is het kwart­je toch ge­val­len

Op zijn eer­ste trai­ning in de A-kern als zes­tien­ja­ri­ge stuur­de En­zo Sci­fo hem noch­tans weer huis­waarts. ‘ Max is Max’, her­haalt Broeckaert meer­maals. ‘Met zijn pet en zijn broek on­der zijn gat: En­zo acht­te hem niet ge­con­cen­treerd. Maar hij is zo en het is ook in zijn voor­deel. Eens op het veld zet Max zijn ver­stand op nul en geeft petrol.’ Les­ti­en­ne grin­nikt om de op­mer­king dat hij ei­gen­lijk een blan­ke Afri­kaan is. ‘Daar valt iets voor te zeg­gen. Ry­an Donk is ook zo. Druk? Die voel ik nooit. En als ik ner­veus ben, speel ik ge­ga­ran­deerd slecht.’ Ploeg­maat Ku­jo­vic geeft hem toch een va­der­lij­ke tik om de oren. ‘Soms heeft hij een schop on­der de kont no­dig. Maar hij ac­cep­teert dat ook.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.