Ku­jo­vic: ‘Ik ben kwaad ge­weest op ar­ro­gan­te ploeg­maats’

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Door de straf­schop van Mbok­a­ni te stop­pen, kreeg doel­man Vlad­an Ku­jo­vic ach­ter­af de he­le ploeg in zijn nek. De Club-goa­lie zag ech­ter een rui­me­re ver­kla­ring voor de winst te­gen aarts­ri­vaal An­der­lecht.

‘De sfeer wordt steeds be­ter. De evo­lu­tie sinds ik hier be­gin vo­rig sei­zoen ar­ri­veer­de, is enorm’, zegt de Ser­vi­ër. ‘In die tijd heb­ben we vier trai­ners ge­had. Dan gaan spe­lers ook eens voor de spie­gel staan. In de kleed­ka­mer en op het veld merk ik meer res­pect voor el­kaar, meer be­trok­ken­heid ook. Som­mi­ge jon­gens wil­den voor­dien al­leen maar spe­len voor zich­zelf en een mooie trans­fer. Toen ik op de bank zat, zag ik dat goed. Ik ben een paar keer kwaad en ont­goo­cheld ge­weest. Met in­ter­ne dis­cus­sies tot ge­volg. Als een jon­ge doel­man in de fout gaat (Coo­se­mans, nvdr.), moet je zo’n jon­gen goed aan­pak­ken. En hem niet in de rust uit­schel­den of ru­zie ma­ken, want dan stop je ie­mand die­per on­der de grond. Kri­tiek moet je ac­cep­te­ren bij een top­club en emo­ties spe­len wel eens op. Maar ik vond dat ar­ro­gant. Dat is nu weg: ik heb de sfeer nog niet be­ter ge­we­ten. Dat staat los van on­ze wis­sel­val­lig­heid dit sei­zoen. Dat moet wor­den ge­a­na­ly­seerd.’

Standard is fris­ser

On­danks de af­ge­brok­kel­de voor­sprong van An­der­lecht en Zul­te Wa­re­gem is het bij Club ta­boe om over de ti­tel te pra­ten. ‘Het kan al­le kan­ten op’, zegt Ku­jo­vic. ‘Je pro­beert de druk weg te hou­den. Als we nu over de ti­tel pra­ten en je ver­liest weer, zit­ten we weer diep. In de­ze play-offs zijn zo­veel on­ver­wach­te wen­din­gen dat je het ze­ker match per match moet be­kij­ken. Ik stel wel vast dat de topploegen die veel Eu­ro­pe­se wed­strij­den heb­ben ge­speeld – An­der­lecht, Genk en wij­zelf – toch fris­heid mis­sen. Standard zit fris­ser dan de rest. Maar nu al­les zo dicht bij el­kaar staat, gaat het om kwa­li­teit, stress­be­sten­dig­heid en de­tails.’

Foto: kds

Ku­jo­vic: ‘De sfeer wordt hier steeds be­ter.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.