Jac­ky Ma­thijs­sen in De Kleed­ka­mer: ‘Niet al­les op Vanoppen schui­ven’

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - (lvdw, mcd, sks, bla)

Jac­ky Ma­thijs­sen was gis­ter­avond te gast in

‘De Kleed­ka­mer’, het voet­bal­praat­pro­gram­ma van Spor­ting Te­le­net. De vo­ri­ge week bij Beer­schot op­ge­stap­te trai­ner had het on­der meer over zijn toe­komst. ‘ Ik heb acht jaar voor Charleroi ge­werkt en die club heeft nu ook een trai­ner no­dig’, al­dus Ma­thijs­sen. ‘ De man die me in de weg zat, voor­zit­ter Ab­bas Bay­at, is vo­rig jaar op­ge­stapt. Dus...’ Ook nam Ma­thijs­sen het op voor Patrick Vanoppen. ‘Hij heeft fou­ten ge­maakt, maar nu wordt al­les te veel in zijn rich­ting ge­scho­ven. Dit ver­dient hij niet’, al­dus Ma­thijs­sen. ‘ Te veel men­sen heb­ben hem ver­keer­de din­gen in de oren ge­fluis­terd.’ Beer­schot maakt zich van­daag op voor het ein­de van een tijd­perk. Vrij­wel nie­mand re­kent er­op dat Vanoppen van­avond om 19.30 uur met een red­den­de en­gel voor het Bel­gisch Ar­bi­tra­ge­hof van de Sport (BAS) ver­schijnt. Der­de klas­se lijkt nog het best mo­ge­lij­ke sce­na­rio, maar ook een ver­ef­fe­ning dreigt. Als Beer­schot van­daag geen 1,5 mil­joen eu­ro kan voor­leg­gen, kan het over en uit zijn. Hoe­wel er tot 15 mei wordt ge­traind, maak­ten som­mi­ge spe­lers gis­te­ren hun kast­je al leeg. Mo­ge­lijk wordt er mor­gen al niet meer ge­traind, bij­voor­beeld als Vanoppen van­avond niet komt op­da­gen om zijn dos­sier te ver­de­di­gen. Dat deed hij eer­der ook al voor de be­roeps­com­mis­sie van de voet­bal­bond. ‘We hou­den er re­ke­ning mee dat Vanoppen niet komt op­da­gen’, zegt Leo Van­de Velde, de voor­zit­ter van de ar­bi­ters van het BAS. ‘Zon­der vers geld maakt hij geen en­ke­le kans om de li­cen­tie te ha­len. Ook al be­han­de­len on­ze ar­bi­ters de zaak van voor af aan.’ De Duit­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ad­van­cesport be­ves­tig­de gis­te­ren dat het niet lan­ger met Vanoppen praat. Ook an­de­re pis­tes heb­ben niets op­ge­le­verd. Een fu­sie – zo­als des­tijds met Ger­mi­nal Eke­ren – blijft een mo­ge­lijk­heid, maar werd gis­te­ren ont­kend door Lo­ke­ren. Wes­ter­lo voer­de een tijd ge­le­den al af­tas­ten­de ge­sprek­ken. Het lijkt er­op dat al­le ge­ïn­te­res­seer­den – zij het Ant­werp­se za­ken­lui, ver­mo­gen­de Beer­schot-sup­por­ters, bui­ten­land­se in­ves­teer­ders of club­lei­ders uit eer­ste en twee­de klas­se – de kat uit de boom kij­ken. Ze lij­ken er­op te spe­cu­le­ren dat Vanoppen er zelf de brui aan geeft. Of dat ook snel zal ge­beu­ren, is ver­re van ze­ker. Vanoppen gaf de voor­bije da­gen aan dat hij een re­de­lij­ke prijs voor zijn aan­de­len wil en an­ders de club in zijn val zal mee­sleu­ren.

Foto: blg

Jac­ky Ma­thijs­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.