Groot­ste sta­king ooit dreigt bij jus­ti­tie

15.000 à 20.000 per­so­neels­le­den wil­len werk neer­leg­gen

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - PIETER HUYBERECHTS

HET NIEUWS­BLAD

WEEK­END Over twee we­ken leg­gen de par­ket­ma­gi­stra­ten, ci­piers, jus­ti­tie­as­sis­ten­ten en grif­fiers in ons land een dag lang het werk neer. Uit on­vre­de met de on­ze­ker­heid over de ge­plan­de her­vor­min­gen. En ook de sta­tu­ten van het per­so­neel zor­gen voor on­ge­noe­gen. De vak­bon­den spre­ken van een ‘ja­ren­lan­ge al­ge­me­ne ma­lai­se’.

De sta­king staat ge­pland op 13 de­cem­ber. 24 uur lang zul­len er geen pro­ces­sen plaats­vin­den in onze recht­ban­ken, zul­len ge­van­ge­nen het in de cel zon­der ci­piers moe­ten stel­len en zul­len jus­ti­tie­as­sis­ten­ten geen werk­be­zoe­ken af­leg­gen. Bij de vak­bon­den wordt de sta­king aan­ge­kon­digd als de groot­ste ooit bij jus­ti­tie. Naar schat­ting wor­den die dag 15.000 à 20.000 amb­te­na­ren van jus­ti­tie in het cen­trum van Brus­sel ver­wacht. Om er aan het ka­bi­net van jus­ti­tie­mi­nis­ter An­ne­mie Tur­tel­boom (Open VLD) te pro­tes­te­ren te­gen de werk­druk, het schrij­nend te­kort aan per­so­neel, de over­be­vol­king in de ge­van­ge­nis­sen, de be­spa­rings­golf, de loop­baan­pro­ble­ma­tiek, de uit­ge­stel­de be­ta­lin­gen en voor­al de on­ze­ker­heid over de aan­ge­kon­dig­de her­vor­min­gen.

‘Ja­ren­lang im­mo­bi­lis­me’

‘De on­vre­de bij de men­sen is zo groot’, zegt ACV’er Luc Neiryn­ck. Hij spreekt van een al­ge­me­ne ma­lai­se. ‘De ad­mi­ni­stra­tie luis­tert wel, maar staat al ja­ren mach­te­loos.’

Als Tur­tel­boom – die gis­te­ren lie­ver niet wil­de re­a­ge­ren – in­gaat op de ei­sen van de bon­den, kan de ac­tie ver­me­den wor­den. Maar dat is vol­gens Neiryn­ck, ge­zien het ‘ja­ren­lan­ge im­mo­bi­lis­me’, uit­ge­slo­ten. De so­ci­a­lis­ti­sche vak­bond ACOD be­treurt de beslissing van Tur­tel­boom om de vo­ri­ge loop­baan af te schaf­fen en niet te kie­zen voor de loop­baan van de fe­de­ra­le amb­te­na­ren. ‘Zo neem je het ge­rechts­per­so­neel hun toe­komst­per­spec­tief’, zegt Hans De­kos­ter van ACOD. ‘Dat was voor ons de drup­pel.’ De FOD Jus­ti­tie zegt de on­ze­ker­heid van de men­sen te be­grij­pen. ‘De toe­komst boe­zemt het per­so­neel angst in. We heb­ben be­slist om pas te com­mu­ni­ce­ren als er een de­fi­ni­tie­ve beslissing is ge­val­len over de jus­ti­tie­her­vor­ming. Als al­le wet­ten ge­stemd zijn’, zegt woord­voer­der Koen Pe­u­mans. ‘Dan zal al­les dui­de­lijk wor­den. Al­le vra­gen van het per­so­neel zul­len be­ant­woord wor­den. We vra­gen al­leen wat ge­duld.’

Fo­to: blg

Al­leen als mi­nis­ter Tur­tel­boom in­gaat op de ei­sen van de vak­bon­den, kan de sta­king wor­den ver­me­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.