In bij­na 90 pro­cent van de ge­val­len blijkt na on­der­zoek dat klacht on­ge­grond is

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - YVES BARBIEUX

Wie le­den van de po­li­tie met een val­se klacht in dis­kre­diet wil bren­gen, ris­keert voort­aan zelf met een klacht op­ge­scheept te zit­ten we­gens smaad en las­ter­lij­ke aan­gif­te. Ver­schil­len­de po­li­tie­zo­nes pas­sen het prin­ci­pe sys­te­ma­tisch toe. Mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jo­ël­le Mil­quet (CDH) moe­digt de­ze aan­pak in een rond­zend­brief zelfs aan.

Mon­di­ge bur­ger

‘On­ge­gron­de klach­ten te­gen po­li­tie­men­sen zijn een wa­re plaag’, zegt Vincent Hous­sin van de po­li­tie­vak­bond VSOA. ‘Zij ver­zie­ken de werk­sfeer en on­der­mij­nen de mo­ti­va­tie van het po­li­tie­per­so­neel. In zijn laat­ste jaar­ver­slag meldt het Co­mi­té P wel­is­waar dat vo­rig jaar het aan­tal klach­ten over po­li­tie­ge­weld een re­cord­hoog­te heeft be­reikt, na­me­lijk 576 ge­val­len te­gen 468 twee jaar voor­dien. Maar in 88 pro­cent van de ge­val­len blijkt na on­der­zoek dat de klacht on­ge­grond was. De val­se klacht is vaak een tac­tiek van men­sen die zich aan mis­drij­ven be­zon­digd heb­ben, maar ho­pen dat het ge­recht mil­der voor hen zal zijn als zij zich kun­nen voor­doen als slacht­of­fer van de po­li­tie.’ Om hier kom­af mee te ma­ken, spo­ren de po­li­tie­vak­bon­den hun le­den aan om zelf klacht in te die­nen te­gen de per­so­nen die een val­se aan­gif­te over hun op­tre­den heb­ben ge­daan. De syn­di­ca­ten krij­gen daar­bij steun van mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za- ken Jo­ël­le Mil­quet. In haar rond­zend­brief over rechts­hulp aan per­so­neels­le­den van de po­li­tie­dien­sten spoort de mi­nis­ter ‘de ver­ant­woor­de­lij­ken van de fe­de­ra­le en lo­ka­le po­li­tie­korp­sen aan om (kos­te­lo­ze) ge- rech­te­lij­ke steun te ver­le­nen aan po­li­tie­men­sen van wie de fy­sie­ke of psy­chi­sche in­te­gri­teit werd aan­ge­tast, in het bij­zon­der wan­neer er spra­ke is van mo­re­le scha­de of val­se klach­ten.’ Ver­schil­len­de po­li­tie­korp­sen pas­sen de­ze richt­lijn sys­te­ma­tisch toe. ‘Het is goed dat de bur­ger mon­di­ger is ge­wor­den en de weg ge­von­den heeft naar de con­tro­le­dien­sten die de wer­king van de po­li­tie in de ga­ten hou­den’, zegt Chris­ti­an De Co­nin­ck, woord­voer­der van de lo­ka­le po­li­tie Brus­sel Hoofd­stad/El­se­ne. ‘Maar de klacht moet ook ge­grond zijn. He­laas is dat vaak niet het ge­val. Ons korps heeft dan ook be­slist om, in­dien blijkt dat een klacht te­gen een van onze men­sen niet strookt met de wer­ke­lijk­heid, zelf een klacht in te die­nen met bur­ger­lij­ke par­tij­stel­ling we­gens smaad en las­ter­lij­ke aan­gif­te. Aan de­ze klacht wordt ook een eis tot scha­de­ver­goe­ding ge­kop­peld, die snel kan op­lo­pen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.