Stad Leu­ven houdt de vin­ger op de knip

Het Nieuwsblad - - HET NIEUWS UITUW STREEK - FRAN HERPELINCK

Het Leu­ven­se stads­be­stuur heeft vrij­dag zijn meer­ja­ren­be­gro­ting, op­ge­steld voor de periode 2014-2019, toe­ge­licht. Op het per­so­neels­be­stand wordt niet be­spaard, maar de op­ha­ling van huis­vuil en par­ke­ren wor­den duur­der. Er wordt ook min­der ge­ïn­ves­teerd. LEU­VEN De stad Leu­ven komt re­la­tief laat met de toe­lich­ting van de meer­ja­ren­be­gro­ting, die als fi­nan­ci­eel ka­der zal die­nen voor het po­li­tie­ke be­leid van de ko­men­de ja­ren.

Eer­der dit jaar lek­te uit dat de toe­la­gen voor het or­ga­ni­se­ren van Markt­rock (100.000 eu­ro), het Sin­ter­klaas­huis (250.000 eu­ro) en de pa­pier­slag van ver­e­ni­gin­gen (160.000 eu­ro) in de be­gro­ting ge­schrapt wer­den. Meer­maals werd be­loofd dat met geen vin­ger aan het ste­de­lijk per­so­neels­be­stand zou wor­den ge­raakt en dat er geen bij­ko­men­de be­las­tin­gen op til wa­ren.

‘We zijn dan ook bij­zon­der ver­heugd dat we, op ba­sis van een be­gro­ting in even­wicht, de be­loof­de po­li­tie­ke keu­zes waar kun­nen ma­ken’, zegt sche­pen van Fi­nan­ci­ën Carl De­vlies (CD&V).

De meer­kost ten ge­vol­ge van de ver­grij­zing, on­der meer de stij- ging van de ste­de­lij­ke bij­dra­ge voor de pen­si­oe­nen voor hun amb­te­na­ren, doet ste­den en ge­meen­ten in heel Vlaan­de­ren naar for­se be­spa­rin­gen grij­pen. ‘Zon­der pen­si­oen­dos­sier, en het ge­brek aan Vlaam­se steun daar­in, had er zich voor de stad Leu­ven zelfs geen pro­bleem ge­steld. Wij pro­be­ren nu ech­ter het prin­ci­pe van de kaas­schaaf te han­te­ren, in com­bi­na­tie met en­ke­le voel­ba­re in­gre­pen’, zegt bur­ge­mees­ter Louis Tob­back (SP.A). Zo zal huis­vuil­op­ha­ling al­ler­eerst duur­der wor­den. Een gro­te huis­vuil­zak kost van­af 2014 2,25 in plaats van 2 eu­ro, een GFT- stic­ker wordt met 50 eu­ro 25 pro­cent duur­der en drie gra­tis toe­gangs­beur­ten tot het con­tai­ner­park ver­val­len.

Par­ke­ren

Een an­de­re prijs­ver­ho­ging houdt ver­band met par­ke­ren. Het uur- en dag­ta­rief gaan res­pec­tie­ve­lijk naar 2 eu­ro en 22,50 eu­ro, ter­wijl de retributie in de blau­we zo­ne met 10 pro­cent op­loopt tot 27,50 eu­ro. Meest voel­baar zijn de prij­zen voor een eer­ste of twee­de be­wo­ners­kaart, die van 50 en 250 naar 60 en 300 eu­ro stij­gen. Laat­ste in­greep is een ver­ho­ging van de taks op twee­de ver­blij­ven: het ta­rief voor stu­den­ten stijgt van 75 naar 90 eu­ro, ter­wijl het ge­wo­ne ta­rief van 650 naar 750 eu­ro door­groeit. Dat het ste­de­lijk per­so­neel geen naak­te ont­sla­gen of af­vloei­in­gen hoeft te vre­zen en dat de per­so­nen­be­las­ting of on­roe­ren­de voor­hef­fing niet stij­gen, heeft zijn weer­slag op het in­ves­te­rings­be­leid van de stad. ‘De ko­men­de ja­ren zul­len we ge­mid­deld 5 à 6 mil­joen eu­ro min­der kun­nen in­ves­te­ren, maar door de for­se in­span­nin­gen van de jong­ste ja­ren op dat vlak is dat geen pijn­punt’, zegt Tob­back. Zo wor­den on­der meer het jeugd­cen­trum in Hal 9 op de Cen­tra­le Werk­plaat­sen en een nieu­we park­school aan de Ru­e­lens­vest op de lan­ge baan ge­scho­ven. Wel pri­o­ri­tair op de in­ves­te­rings­lijst zijn een fiets­af­han­del­cen­tra­le en Hal 4/5 op de Cen­tra­le Werk­plaat­sen, het Sluis­park aan de Sluis­straat, de heraan­leg van de Parkstraat en de aan­leg van park Bel­le-Vue en een ver­nieuw­de Mar­te­la­ren­laan. Het investeringsbudget voor 2014-2019 be­draagt 143 mil­joen eu­ro, met bij­ko­mend 61 mil­joen eu­ro uit de vo­ri­ge le­gis­la­tuur.

Fo­to: fhw

De prijs voor huis­vuil­zak­ken gaat de hoog­te in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.