Su­per­man be­staat niet

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ik geef toe, het is een re­den tot be­zorgd­heid. U com­bi­neert op dit mo­ment wel heel veel jobs. Voor­zit­ter van N-VA, bur­ge­mees­ter van Ant­wer­pen, Vlaams ini­ti­a­tief­ne­mer, fe­de­raal in­for­ma­teur. Elk op zich zijn het al res­pec­ta­be­le full­ti­me­jobs. Al­le­maal sa­men vor­men ze een me­ga­job, waar­voor en­kel Su­per­man zich met een beet­je ge­luk zou kun­nen kwa­li­fi­ce­ren. En Su­per­man be­staat niet. Geen pro­bleem dat u dat in de eer­ste week na de ver­kie­zin­gen niet met­een op or­de kreeg. Maar voor de ko­men­de we­ken en maan­den zult u toch een op­los­sing moe­ten ver­zin­nen. Ten­zij u be­reid bent al die jobs maar half te doen. Maar dan moet u straks niet ko­men kla­gen dat de an­de­re par­tij­en uw po­gin­gen niet se­ri­eus ne­men. Kwa­ton­gen be­we­ren dat u al­les maar blijft com­bi­ne­ren om bin­nen uw par­tij geen las­ti­ge keu­zes te moe­ten ma­ken. Met per­mis­sie, maar dat is geen goe­de re­den. We gaan er­van uit dat er ge­noeg ca­pa­be­le men­sen in uw par­tij rond­lo­pen om een deel van de job over te ne­men. En vroeg of laat zal u toch moe­ten kie­zen. U kan het maar be­ter met­een doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.