Ba­by maakt ein­de aan ge­ruch­ten over hu­we­lijks­cri­sis tus­sen Char­le­ne en Al­bert van Mo­na­co

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

On­danks de ver­moe­dens komt het nieuws ook als een ver­ras­sing. Want de ge­ruch­ten over een mo­ge­lij­ke zwan­ger­schap tier­den de laat­ste maan­den al even weel­dig als die over de na­ken­de schei­ding. Zo zou­den bei­den el­kaar al meer­maals on­trouw zijn ge­weest en zou de prin­ses, net voor haar hu­we­lijk, tot drie keer toe haar man heb­ben pro­be­ren te ont­vluch­ten.

Bas­taard­kin­de­ren

De vlucht­po­gin­gen zou­den te ma­ken heb­ben ge­had met de ge­ruch­ten dat prins Al­bert nog meer bas­taard­kin­de­ren zou heb­ben dan de twee die of­fi­ci­eel er­kend zijn. De eer­ste is de doch­ter van een Ame­ri­kaan­se vast­goe­da­gen­te, de twee­de is de zoon van een voor­ma­li­ge To­go­le­se ste­war­dess. Geen van bei­den ech­ter ko­men vol­gens de Mo­ne­ga­s­ki­sche wet in aan­mer­king voor de troon­op­vol­ging. Daar­voor was het wach­ten op een kind­je bij prin­ses Char­le­ne, dat er nu eind dit jaar ein­de­lijk aan­komt. On­no­dig te zeg­gen dus dat de lang­ver­wach­te ba­by van enorm be­lang is voor het klei­ne prins­dom. Bo­ven­dien ho­pen de Mo­ne­ga­s­ken dat het heu­ge­lij­ke nieuws ein­de­lijk een lach zal to­ve­ren op het ge­zicht van hun be­droef­de prin­ses.

...

Fo­to: epa

Prin­ses Char­le­ne en prins Al­bert ver­wach­ten na drie jaar hun eer­ste kind­je. Het nieuws komt als een ver­ras­sing, om­dat ve­len dach­ten dat het kop­pel op schei­den stond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.