De man die in zijn ei­gen ach­ter­werk schoot...

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Va­hid Ha­lil­hod­zic spoel­de in 1993 aan in Frank­rijk na­dat hij Bosnië moest ont­vluch­ten door de oor­log in Joego­sla­vië. ‘Ik was al­les kwijt. In Bosnië was ik een rijk man. Ik had er een bar-res­tau­rant, een groot huis. Toen ik naar Frank­rijk kwam, be­zat ik al­leen nog een hemd en een jeans. Niet eens een jas. Ik was drie jaar werk­loos in Frank­rijk. Ik mocht zelfs geen club trai­nen. Guy Roux (le­gen­da­ri­sche ex-trai­ner van Auxer­re, nvdr.), voor­zit­ter van de trai­ners­vak­bond, be­weer­de dat ik mijn trai­ners­di­plo­ma in Bosnië had ge­kocht. Zon­der op­lei­ding. Ik ben op­nieuw be­gon­nen.’

Tot op he­den draagt hij de lit­te­kens van het Bal­kan-con­flict mee. Let­ter­lijk. ‘Op een dag ont­stond er naast mijn huis een con­flict tus­sen de lo­ka­le po­li­tie en sol­da­ten. In de straat vol pla­ta­nen stond ach­ter el­ke boom ie­mand met een ge­weer in de aan­slag. Ik wist niet eens dat er oor­log was. Wat doen jul­lie, fas­cis­ten? riep ik. Nog een stap en ik schiet je neer was de re­pliek. Daar­om ben ik mijn pi­stool gaan ha­len. Een pi­stool dat ik had ge­kre­gen van de chef van de ge­hei­me po­li­tie om me te be­scher­men. Toen ik te­rug op straat kwam, wa­ren de fas­cis­ten al weg. Maar ik druk­te per on­ge­luk te­gen dat pi­stool, dat van­ach­ter in mijn broek zat. De ko­gel is door mijn bil ge­gaan. Een maand was ik be­we­gings­loos en (wrijft zich over de rech­ter­bil) nog steeds heb ik soms het ge­voel dat ik ach­ter­aan door elek­tri­ci­teit wordt ge­raakt. Ik wens nie­mand een oor­log toe. Maar ik ken­de ge­luk. Daar­om ben ik zo vast­be­ra­den, daar­om ben ik van niets bang.’

Le­ve Bel­gië

Van­daar ook zijn diep­ge­wor­tel­de ap­pre­ci­a­tie voor ons land. ‘Ik kom uit een ver­scheurd land. Daar­om vind ik het zo mooi dat Bel­gië een team heeft dat Wa­len en Vla­min­gen ver­e­nigt. Sport ver­e­nigt men­sen en toont hen dat ze toch kun­nen sa­men­le­ven, on­danks et­ni­sche of re­li­gi­eu­ze ver­schil­len. Sport stelt een voor­beeld aan de po­li­tiek. Dat is een mooie, so­ci­a­le bood­schap. Daar­om heb ik zo­veel waar­de­ring voor Bel­gië.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.