To­ny Mar­tin wint tijd­rit en neemt lei­ders­trui over van ploeg­maat TomBoo­nen

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

zou be­hou­den. Re­cen­te­lijk ging een fo­to de we­reld rond waar­op Mar­tin stond af­ge­beeld met een be­bloe­de broek. Het heet­te dat de Duit­ser zo ge­dre­ven was dat hij schuur­pa­pier had la­ten aan­bren­gen op het za­del, met al­le bloe­de­ri­ge ge­vol­gen van­dien. Mar­tin zet even de punt­jes op de i. ‘Het is geen schuur­pa­pier, maar ge­woon een an­ti­slip­laag. En het doet geen pijn want an­ders zou ik het nooit vol­hou­den. Dat bloed was het ge

volg van bui­ten de top zes ge­val­len in een tijd­rit’, al­dus Du­mou­l­in. ‘Elk jaar kom ik een beet­je dich­ter bij Mar­tin. Ooit hoop ik hem te pak­ken te krij­gen.’ En als we hem goed be­grij­pen had dat ei­gen­lijk nu al ge­kund. ‘Ik heb op de wat­ta­ges ge­re­den. Dat had ik be­ter niet ge­daan. Want op het ein­de had ik het ge­voel dat ik snel­ler had ge­kund. Laat het een les­je we­zen voor de toe­komst. Ik moet meer op ge­voel rij­den en min­der naar die com­pu­ters kij­ken.’ Zes­tien se­con­den hangt Du­mou­l­in ach­ter­op bij Mar­tin. Zo­als de Duit­ser zelf aan­geeft, dat is geen we­reld van ver­schil. Voor­al om­dat er nog twee Ar­den­nen-rit­ten op het pro­gram­ma staan. En die heeft Du­mou­l­in in de kui­ten als Maas­trich­te­naar. ‘Het wordt toch moei­lijk. Want OPQS heeft zo’n

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.